Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
XCIXAleksandra
Dziedzic
Budowy COI przy ul. Centralnej2018-04-11 PDFPDF
XCIXAleksandra
Dziedzic
Terenu na wzgórzu Kaim2018-04-11 PDFPDF
XCVIIIAleksandra
Dziedzic
Budowy zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z biblioteką na os. Złocień2018-03-28 PDFPDF
XCIIAleksandra
Dziedzic
Budowy brakującego oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowskiego2018-01-10 PDFPDF
LXXXVIIAleksandra
Dziedzic
rewitalizacji parku Dworskiego, tj. zieleni przy DK Dwór Czeczów, SP nr 124 i KS Bieżanowianka 2017-10-25 PDFPDF
MiędzysesyjnaAleksandra
Dziedzic
Remontu na ul. Bieżanowskiej2017-10-18 PDFPDF
LXXXVAleksandra
Dziedzic
inwestycji planowanych na terenie byłej Fabryki Drożdży (ul. Drożdżowa) w Krakowie2017-10-11 PDFPDF
LXXXVAleksandra
Dziedzic
Boiska trawiastego przy SP 1242017-10-11 PDFPDF
LXXXVAleksandra
Dziedzic
Planu wykorzystania obszaru pozostałego po wydzieleniu terenu pod polder przeciwpowodziowy w rejonie ul. Lipowskiego2017-10-11 PDFPDF
LXXXVAleksandra
Dziedzic
Prac nad odwodnieniem terenu os. Kabel2017-10-11 PDFPDF
<<1234567>>

Wyszukaj interpelacje