Zasady zatwierdzania taryfy oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostały określone w art. 20 oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 328 z późn. zm.).

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa taryfę na okres 1 roku i przedstawia Prezydentowi Miasta wniosek o zatwierdzenie taryfy na 70 dni przed planowanym wejściem w życie. Podlega ona zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miasta w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku. Prezydent Miasta weryfikuje koszty przedstawione w taryfie, sprawdza czy została ona opracowana zgodnie z przepisami ww. ustawy i obowiązującym (przyjętym uchwałą Rady Miasta) wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.

Zgodnie z ww. zasadami MPWiK S. A. w Krakowie złożyło w dniu 22 października 2014 r. wniosek o zatwierdzenie taryfy na rok 2015. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy została dokonana weryfikacja przedstawionych kosztów pod względem celowości ich ponoszenia.

W dniu 24 listopada 2014 r. wydane zostało zarządzenie Nr 3352/2014 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terytorium Gminy Miejskiej Kraków na okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

W przedmiotowej sprawie nie doszło jednak do podjęcia uchwały przez Radę Miasta Krakowa, a ustawowy termin upłynął w dniu 6 grudnia 2014 r.

W związku z tym, zgodnie z zapisami ww. ustawy, jeżeli Rada Miasta nie podejmie uchwały dotyczącej taryfy w określonym terminie, wchodzi ona w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia przez przedsiębiorstwo wniosku o jej zatwierdzenie tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Miejskiej Kraków - 2015 r.