Dokument archiwalny

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa - VII kadencji

W myśl postanowień Statutu Miasta Krakowa radny ma prawo składania interpelacji. Interpelację składa się w sprawach związanych z:

  1. realizacją uchwał Rady,
  2. wykonywaniem zadań przez Prezydenta, Magistrat i miejskie jednostki organizacyjne.

Interpelacja powinna zawierać w szczególności:

  1. krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
  2. wynikające stąd pytania lub/i postulaty.

Interpelacje mogą być składane na sesjach oraz w okresach między sesjami. Interpelacja może mieć formę pisemną lub ustną. Interpelacje pisemne składa się na ręce Przewodniczącego. Przed wygłoszeniem interpelacji ustnej radny wpisuje się na listę interpelujących oraz na piśmie doręcza Przewodniczącemu tezy interpelacji. Składając interpelację radny określa formę odpowiedzi (ustną w czasie obrad sesji lub pisemną doręczaną radnemu). Wskazanie radnego dotyczące formy odpowiedzi wiąże interpelowanego. Przy braku wskazania obowiązuje forma pisemna. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje przyjęte interpelacje Prezydentowi, który udziela odpowiedzi na interpelację w ciągu 21 dni od daty jej złożenia. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalającą, radny może zwrócić się do Przewodniczącego o ponowne umieszczenie interpelacji w porządku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". Łączny czas interpelacji wygłaszanych przez radnego na sesji nie może przekroczyć 4 minut.


Poniżej publikowane są interpelacje złożone na piśmie oraz pisemne tezy interpelacji wygłoszonych ustnie. Publikacja odpowiedzi na interpelację następuje niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi radnemu przez Prezydenta Miasta Krakowa. W sytuacji gdy w treści interpelacji, tez lub odpowiedzi na interpelacje występują informacje o ograniczonym dostępie, dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Sesja Nr Imie i
Nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data
zgłoszenia
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelacje
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Łaszkiewicza2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Remontu ul. Kantora2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Wyjazdu z garaży przy ul. Łaszkiewicza2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Chodnika przy nowym bloku na ul. Ostatniej2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Latarni przy ul. Ostatniej2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Pozwoleń na budowę na terenie Dzielnicy III inwestycji pod warunkiem utworzenia tzw. zielonych dachów2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonej przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Mogilska-Chałupnika"2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Zniszczonych terenów zielonych w rejonie ul. Stefana Łaszkiewicza2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Bezpieczeństwa użytkowników skrzyżowania ul. Stefana Łaszkiewicza z ul. Mogilską2016-12-05 PDFPDF
MiędzysesyjnaDominik
Jaśkowiec
Możliwości nałożenia kar finansowych na wykonawcę budowy pasa drogowego ul. Stefana Łaszkiewicza w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji2016-12-05 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
2627282930313233343536>>

Wyszukaj interpelacje