Dokument archiwalny

Sesja numer LXII  (11 Styczeń 2017)


Posiedzenie nr 1  (11 Styczeń 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja Prezydenta Miasta Krakowa nt. skutków wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie przyr


5. Zamiar likwidacji Gimnazjum Nr 73 i Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Krakowie, ul. Ułanów 3 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1498


6. Zamiar likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie, ul. Hm. Stanisława Millana 16 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1499


7. Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców wchodzącej w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116 poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1500


8. Zamiar przekształcenia Gimnazjum Specjalnego nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców wchodzącego w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie z siedzibą przy ul. Górka Narodowa 116 poprzez likwidację Filii nr 1, ul. Parkowa 12 i Filii nr 2, os. Szkolne 27 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1501


9. Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej nr 7, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. "Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych" w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1502


10. Zamiar likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie, os. Tysiąclecia 38 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1503


11. Zamiar likwidacji XXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 26 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1504


12. Zamiar przekształcenia Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie, ul. Podbrzezie 10, poprzez przeniesienie jego siedziby / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1505


13. Zamiar likwidacji XXIX Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie, ul. Cechowa 57 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1506


14. Zamiar likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1507


15. Włączenie Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 d w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1509


16. Włączenie Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 66 w strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie, os. Dywizjonu 303 66 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1510


17. Zamiar przekształcenia XXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, os. Tysiąclecia 15, poprzez przeniesienie jego siedziby / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1511


18. Zamiar likwidacji XXXI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie, ul. Kazimierza Odnowiciela 2 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1513


19. Uchwalenie programu "LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO DLA MIESZKAŃCÓW KRAKOWA NA LATA 2017 - 2020" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1426


20. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka - Bochenka''

Na LXIII sesji RMK /25.01.2017 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego G. Stawowego celem uzupełnienia dokumentów /załacznika nr 2/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1496


21. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Bochenka", oznaczonej numerem 4 (w zakresie punktów nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) w Załączniku do Zarządzenia Nr 3531/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Park Rzeczny Drwinka - Bochenka" w Krakowie, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1497


22. Przyjęcie Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1442


23. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym przy ul. Św. Krzyża w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1462


24. Zmiana uchwały Nr LII/980/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1468


25. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Witkowice - Północ'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1493


26. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Rejon ulic Podłużnej i Pylnej'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1494


27. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru''Dąbie'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1495


28. Zmiana Uchwały Nr XVI/285/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (z późn. zm.)

Na LXII sesji RMK /11.01.2017 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 146729. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXXIX/1198/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, które funkcjonują na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1471


30. Przyjęcie i ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XX/169/03 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Krakowa na rzecz spółdzielni mieszkaniowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1475


31. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1476


32. Przyjęcie i ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XCIV/954/05 w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1477


33. Przyjęcie i ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXVI/235/03 w sprawie sprzedaży garaży komunalnych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1478


34. Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LXXVI/745/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się jeden lokal / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1481


35. Przyjęcie i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr XV/99/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1482


36. Przyjęcie oraz ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały Nr LV/699/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miejska Kraków jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1515


37. Przyjęcie i ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr L/654/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1516


38. Zmiana uchwały Nr LXXIV/954/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia w granicach administracyjnych Miasta Krakowa miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako stref wolnych od dymu tytoniowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1483


39. Zasady pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1484


40. Ustanowienie pomników przyrody na terenie miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1485


41. Zmiana uchwały Nr LIX/1309/16 z dnia 7 grudnia 2016r. zmieniającej uchwałę Nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1517


42. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Rodzinnej" / projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/ Druk nr 1464


43. Ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kostrze" / projektodawca Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/ Druk nr 1465


44. Skarga na działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1489


45. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 1490


46. Ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej (drogi, parkingi, dostępność komunikacji miejskiej) wybranym obszarom miasta, które ulegają lub będą ulegać w najbliższym czasie intensywnej zabudowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1492


47. Zmiana uchwały XXIV/302/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Miasta Krakowa, zwanej "Nagrodą Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1466


48. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie objęcia ochroną drzew spełniających kryteria wymiarowe określone dla pomników przyrody / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1521


49. Zmieniająca Uchwałę nr LIX/1288/16 w sprawie przyjęcia aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1512


50. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalno ? usługowym i budynkiem gospodarczym położonymi w Krakowie przy ul. Walerego Sławka Nr 56 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1479


51. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Płk. Stanisława Dąbka / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1480


52. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Stanisława ze Skalbmierza Nr 5 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1514


53. Rezolucja w sprawie umarzania postępowań dotyczących spalania śmieci i chemikaliów na terenie miasta Krakowa ze względu na niską szkodliwość społeczną / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1491-R


54. Rezolucja w sprawie zmiany wysokości kary za spalanie odpadów wbrew art. 155 ustawy o odpadach / projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 1522-R


55. Rezolucja w sprawie zakazu palenia węglem w podkrakowskich gminach / projektodawca Klub Radnych PK/ Druk nr 1520-R


56. Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1518


57. Zmiana w składzie Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1523


58. Zmiana w składzie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1525


59. Zmiana w składzie Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych PiS/ Druk nr 1526


60. Zmiana w składzie Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1527


61. Oświadczenia, komunikaty.


62. Zamknięcie sesji.