Sesja numer LXI  (21 Grudzień 2016)


Posiedzenie nr 1  (21 Grudzień 2016r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Budżet Miasta Krakowa na rok 2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1368


5. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1369


6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1400


7. Upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu 2017 roku przejściowego deficytu budżetowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1441


8. Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1443


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 8/48 części nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Poselskiej Nr 26 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1378


10. Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Gmina Miejska Kraków udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1380


11. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Miejskiej Kraków wynoszącego 558/1000 części nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Krakowie przy ul. Urzędniczej Nr 25 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1383


12. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej Nr 10 a w Mysłowicach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1384


13. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku na os. Mistrzejowice 6 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 59% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1397


14. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 62 usytuowanego w budynku na os. Zielonym 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 83 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1398


15. Wyrażenie zgody na udzielenie od 2017 roku bonifikaty w wysokości 90% dla Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "PARKOWA" z siedzibą w Krakowie przy ul. Parkowej 12 od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3% ceny nieruchomości, z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej przy al. Pod Kopcem 10a, oznaczonej jako działka nr 30 o pow. 0,2847 ha obręb 29 jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Gminy Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1399


16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łuczanowice II ? części A, B, C" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1461


17. Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1377


18. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1427


19. Zmieniająca uchwałę Nr XVI/285/15 w sprawie wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa (z późn. zmianami) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1446


20. Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1428


21. Określenie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo ? leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno ? opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1429


22. Zmieniająca uchwałę Nr LXXIV/941/09 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania, a także zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1430


23. Wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2017 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1458


24. Przyjęcie i ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr CX/1099/06 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1460


25. Udzielenie dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1486


26. Wybór Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej / projektodawca Komisja Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowa/ Druk nr 1487


27. Przyjęcie Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016 -2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1442


28. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1469


29. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016. ( dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 750, 801, 900, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 801, 900, 921 i 926). / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1470


30. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym przy ul. Św. Krzyża w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1462


31. Zmiana uchwały Nr LII/980/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1468


32. Przyjęcie programu pn. "Nowa Huta dziś !"

Na LXIII sesji RMK /25.01.2017 r./ Rada odesłała projekt do projektodawcy na wniosek Radnego A. Kality celem zmiany treści uchwały.

/ projektodawca Klub Radnych PO/ Druk nr 147433. Rezolucja w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia limitów finansowych na kampanie prowadzone przez inicjatorów referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1463-R


34. Zmiana w składzie Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1488


35. Oświadczenia, komunikaty.


36. Zamknięcie sesji.