Sesja numer XXIII  (9 Wrzesień 2015)


Posiedzenie nr 1  (9 Wrzesień 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 25 na os. Na Wzgórzach w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 395


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 11 przy ul. Staszica w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 412


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 17 przy ul. B. Prusa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 413


7. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zwierzynieckiej Nr 21 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 415


8. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem użytkowym przy ul. Stare Wiślisko Nr 39 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 416


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 14 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 417


10. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 89% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 418


11. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku na os. Górali 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 90% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 419


12. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Sebastiana Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 420


13. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. J.Sobieskiego Nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 421


14. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy Rynku Dębnickim Nr 3 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 422


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 15 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 425


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12A stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Stefana Czarnieckiego Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 426


17. Zmiana uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750, 801, 851, 852, 854, 900, 921 i 926 ? zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 435


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 852, 853 i 900, zmian w planie dochodów w dziale 801, zmian w planie wydatków w działach: 600, 710, 750 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 436


19. Zmiana nazwy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz zmiany uchwały Nr XC/1349/13 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 439


20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wykonania dokumentacji na odwodnienie osiedli podmiejskich znajdujących się na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie oraz realizację zadania / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 440


21. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przebudowy ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 441


22. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wykonania sygnalizacji świetlnej oraz remont drogi w tunelu łączącego os. Ruszcza z os. Wadów w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 442


23. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wsparcia inwestycji wykonania zjazdu z ul. Opolskiej na teren Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 443


24. Utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz domach studenckich na terenie Miasta Krakowa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 451


25. Zmiany w składzie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 454


26. Zmiana uchwały Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 710, 801, 852 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 448


27. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2015 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian w planie wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 449


28. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 450


29. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 452


30. Rezolucja w sprawie bardzo pilnego sprostowania w projekcie ustawy o rewitalizacji w części dotyczącej zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym w zakresie przywrócenia dotychczasowych zapisów Art. 10 punkt 2, podpunkt 8, określających konieczność sporządzania miejscowych planów dla obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 mkw / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 455-R


31. Zmiany w składzie Komisji Infrastruktury Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 457


32. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 456


33. Oświadczenia, komunikaty.


34. Zamknięcie sesji.