Sesja numer XIX  (24 Czerwiec 2015)


Posiedzenie nr 1  (24 Czerwiec 2015r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krakowa za rok 2014 / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 352


5. Absolutorium za rok 2014 dla Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Rewizyjna/ Druk nr 353


6. Oświadczenia, komunikaty.


7. Zamknięcie sesji.