BIP Archiwalny - A_GM45 (data archiwizacji: 2013-11-21, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/1052/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r.)
Dokument archiwalny

Regulamin

 

REGULAMIN SZKOŁY


GIMNAZJUM NR 45
KRAKÓW
os. WILLOWE 1Postawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkól (Dz.U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami: Dz.U. Nr 10 z 2002r. poz. 96, Dz.U Nr 146 z 2003r. poz. 1416) oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r. (Dz.U. Nr 199 poz. 1416).

W S T Ę P

Regulamin szkoły określa szczegółowe prawa i obowiązki wszystkich członków społeczności uczniowskiej.
Regulamin szkoły opracowany został wspólnie przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców Gimnazjum nr 45.
Regulamin szkoły wchodzi w życie z dniem 12 października 2000 r.I. C Z Ł O W I E K - C Z Ł O N E K
S Z K O L N E J S P O Ł E C Z N O Ś C I

Każdy członek szkolnej społeczności – bez względu na swój wiek i funkcję w szkole – ma określone prawa i obowiązki.PRAWA :

Poszanowanie swej godności osobistej, dobrego imienia oraz własności osobistej.
Możliwość występowania w obronie naruszonej godności własnej lub innych, zawsze jednak zgodnie z zasadami kultury osobistej.
Rzetelna i sprawiedliwa ocena zachowania, postępów w nauce lub pracy przez przełożonych.


OBOWIĄZKI :

Szanowanie godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób.
Przestrzegania zasad poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi, nie będącymi członkami społeczności szkolnej.
Sprawujący przyznaną władzę ( opiekę ) nad innym osobami musi dbać o dobro podległych sobie osób oraz o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.


NIKT NIE MA PRAWA DO :

W y k o r z y s t y w a n i a s w e j p r z e w a g i (z r a c j i
w i e k u, f u n k c j i l u b p r z e w a g i f i z y c z n e j) d o n a r u s z a n i a g o d n o ś c i i p r a w i n n e g o
c z ł o w i e k a .
II. B E Z P I E C Z E Ń S T W O U C Z N I Ó WUczniowie mają prawo do :

Bezpiecznego spędzania czasu w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
Bezpiecznego korzystania ze sprzętu i urządzeń szkolnych pod nadzorem nauczyciela lub innego pracownika szkoły.


Uczniowie mają obowiązek :

Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne.
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej w czasie pobytu
w szkole i poza nią.
Przestrzegać zasad BHP, obowiązujących w poszczególnych pracowniach lekcyjnych.
Zadbać (uczniowie dyżurni) o pozostawienie uporządkowanej sali lekcyjnej.
Ustawić się przed salą przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych .


Nauczyciele mają obowiązek :

Kontrolować i oceniać zachowanie uczniów na terenie szkoły.
Pełnić dyżury podczas przerw, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrekcję Szkoły.
Zapobiegać dewastacji sprzętu szkolnego.
Sprawdzić porządek w sali po zakończonej lekcji.

U W A G A ! ! !

U c z n i o w i e n i e m o g ą p r z e b y w a ć w s a l a c h
l e k c y j n y c h b e z o p i e k i n a u c z y c i e l a
i o p u s z c z a ć b u d y n k u s z k o l n e g o
w c z a s i e p r z e r w .
III. L E K C J A

Lekcja jest główną formą procesu nauczania
i realizacji podstawowego, obowiązkowego programu szkolnego.Uczniowie mają prawo do :

Znajomości celu lekcji, swoich zadań w jej toku oraz do jasnego
i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji.
Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności
w trakcie lekcji.
Zwolnienia z odpowiedzi ustnej i pracy domowej w pierwszym dniu po przyjściu do szkoły po nieobecności krótszej niż tydzień i nadrobienia zaległości do 3 dni po nieobecności co najmniej tygodniowej.
Korzystanie z postanowień Samorządu Uczniowskiego zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną.


Uczniowie mają obowiązek :

Brać aktywny udział w lekcji.
Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji.
Uzupełniać braki wynikające z absencji.
Przynosić do szkoły zeszyty, podręczniki, przybory szkolne i inne pomoce zalecone przez nauczyciela.
Wypełniać obowiązki dyżurnego, zgodnie z zaleceniami nauczyciela.


Nauczyciele mają prawo do :

Wyboru form organizacyjnych i metod pracy na lekcji.


Nauczyciele mają obowiązek :

Ułatwiać uczniom dotarcie do istoty tematu lekcyjnego poprzez udzielanie wskazówek, instrukcji i stosowanie pytań naprowadzających.
Motywować aktywność poznawczą uczniów.
Przygotować niezbędne środki dydaktyczne i zapewnić bezpieczne ich użycie.
Udzielić pomocy uczniom w przypadku natrafienia przez nich na trudności.
Stosować obniżone wymagania wobec uczniów posiadających stosowne orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
IV. P R A C A D O M O W A

Służy do ćwiczenia przez uczniów określonych umiejętności
i sprawności lub przygotowania się do następnej lekcji.Uczniowie mają prawo do:

Ograniczenia pracy domowej na okres świąt i ferii.
Oceny swej pracy domowej przez nauczyciela zgodnie
z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.


Uczniowie mają obowiązek :

Starannego wykonania pracy domowej.
Kształcenia nawyku wykonania zadań w tym dniu, w którym zostały polecone.
Zgłosić brak pracy domowej na początku lekcji i innych form nieprzygotowań do zajęć oraz uzupełnić braki na lekcję następną.


Nauczyciele mają prawo do :

Ustalenia zasad pracy domowej swego przedmiotu oraz zasad jej oceny.
Uznania braku zeszytu za brak pracy domowej.
Wystawienia uczniom oceny zgodnie z wewnątrzszkolnym (przedmiotowym) systemem oceniania.


Nauczyciele mają obowiązek :

Uwzględniania u swych uczniów różnych problemów domowych i rodzin-nych u swych uczniów, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się z pracy domowej tylko w uzasadnionych przypadkach.
Udzielić pomocy ( dodatkowych wskazówek ) potrzebnej do wykonania pracy domowej, w przypadku natrafienia przez uczniów na trudności.


U W A G A ! ! !

W Ł A D Z E S Z K O Ł Y M A J Ą O B O W I Ą Z E K :

Raz w roku dokonać oceny wybranej dziedziny pracy szkoły.
Wnioski z oceny przekazać Radzie Pedagogicznej.
V. Z E S Z Y TSłuży do zapisu wiadomości, ćwiczeń i zadań wykonywanych w czasie lekcji i w domu oraz kształtowania nawyku poprawnego notowania
i starannego pisania.Uczniowie mają prawo do :

Uzyskania od nauczyciela wskazówek co do prowadzenia zeszytu przedmiotowego a także zgłaszania własnych propozycji w tym zakresie.

Uczniowie mają obowiązek :

Przynosić zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję.
W przypadku braku zeszytu zgłosić ten fakt nauczycielowi na początku lekcji.
Uzupełnić braki w zeszycie.
Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy zgodnie z wymogami nauczyciela.


Nauczyciele mają obowiązek :

Ukierunkować i kontrolować prowadzenie przez uczniów zeszytów przedmiotowych.
VI. P O D R Ę C Z N I K IUczniowie mają prawo do :

Informacji przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego o wymaganych przez nauczycieli podręcznikach.
Uczniowie w bardzo trudnej sytuacji finansowej mają prawo ubiegać się (w miarę możliwości szkoły) o wypożyczenie z biblioteki szkolnej dostępnych podręczników.


Uczniowie mają obowiązek :

Przynosić do szkoły podręczniki zgodnie z wymaganiami nauczycieli.


Nauczyciele mają prawo :

Dokonać wyboru podręcznika głównego jak i pomocniczego swego przedmiotu, ale zgodnie z zarządzeniem MENiS w sprawie podręczników.


Nauczyciele mają obowiązek :

Poinformować z dwu miesięcznym wyprzedzeniem o swej decyzji dotyczącej wyboru podręcznika zarówno uczniów, rodziców jak i Dyrekcję Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.
VII. O C E N AFunkcja i skala ocen szkolnych zgodnie z obowiązującym zarządzeniem MENiS w sprawie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i opracowanymi na jego podstawie wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.Uczniowie mają prawo do :

Zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania, zawartym w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MENiS
i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania.
Poinformowania ich co do systemu oceniania.
Obiektywnego, sprawiedliwego i jawnego oceniania.
Uzasadnienia oceny komentarzem nauczyciela .
Nie ustalania przez nauczycieli ocen klasyfikacyjnych semestralnych
i rocznych jako średnich arytmetycznych ocen cząstkowych.
Nietraktowania przez nauczycieli zachowania ucznia na lekcji jako kryterium oceny, poziomu wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu.
Zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym terminie (zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania).


Uczniowie mają obowiązek :

Respektować zalecenia nauczycieli odnośnie zasad kontroli swoich osiągnięć.
Umożliwiać nauczycielowi prawidłowe ocenianie swoich postępów
w nauce.
Ponosić odpowiedzialność za unikanie sprawdzianów (prac klasowych), innych prac pisemnych i odpowiedzi ustnych.


Nauczyciele mają prawo do :

Stosowania kartkówki z wiadomości bieżących w dowolny sposób, bez uprzedzenia o niej uczniów.
Nie wpisywania ocen z kartkówki do dziennika lekcyjnego, jeżeli wyniki okazałyby się niezadowalające.
Przeprowadzania sprawdzianów (prac klasowych) pod warunkiem, że zostały one zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.
Nauczyciele mają obowiązek :

Zapoznać uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz z przedmiotowymi zasadami oceniania.
Przy ocenianiu uczniów kierować się sprawiedliwością i obiektywizmem, uwzględnić faktyczne możliwości uczniów i uzasadnić wystawiony stopień.
Respektować wszystkie zasady zawarte w aktualnych zarządzeniach MENiS dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Systematycznie kontrolować osiągnięcia uczniów i wystawiać oceny cząstkowe w dzienniku lekcyjnym.
Zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem informację dotyczącą terminu sprawdzianu ( pracy klasowej).
VIII. D Z I E N N I C Z E K U C Z N I A ( PREPARATKA )Jest obowiązkowym dokumentem szkolnym i powinien być regularnie przedstawiany przez uczniów nauczycielom w celu zapisu ocen, uwag oraz innych informacji.Uczniowie mają obowiązek :

Posiadać w szkole dzienniczek ucznia (preparatkę), a poza szkołą aktualną legitymację uczniowską.
Na prośbę nauczyciela okazać dzienniczek (preparatkę) do wpisu ocen, uwag i korespondencji do Rodziców (prawnych opiekunów).


Nauczyciele mają obowiązek :

Systematycznie informować rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów w formie uprzednio uzgodnionej przez strony (zalecane są wpisy ocen do dzienniczka ucznia (preparatki), zeszytu przedmiotowego).
W wyznaczonych przez Dyrekcję Szkoły terminach przeprowadzić konsultacje lub zebrania z rodzicami .
IX. F R E K W E N C J AUczniowie mają obowiązek :

Przychodzić do szkoły punktualnie, nie wcześniej jednak niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
Nie spóźniać się na zajęcia lekcyjne.
Każdą opuszczoną godzinę usprawiedliwiać (do 7 dni od zaistniałej sytuacji).
Uczeń, aby mógł korzystać ze swoich praw związanych z nieobecnością na zajęciach, ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie.

Nauczyciel ma obowiązek :

Systematycznie kontrolować frekwencję uczniów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach usprawiedliwiać pojedyncze nieobecności na podstawie ustnego oświadczenia rodzica.
Zwalniać ucznia do domu :

na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów),
po konsultacji telefonicznej z rodzicami (prawnymi opiekunami),
na podstawie zaświadczenia wypisanego przez higienistkę szkolną.


U W A G A ! ! !

L i c z b a g o d z i n n i e u s p r a w i e d l i w i o n y c h
i s p ó ź n i e ń m a w p ł y w n a o c e n ę
z z a c h o w a n i a .
X. K U L T U R A Z A C H O W A N I AUczniowie mają obowiązek :


Wystrzegać się wszelkich nałogów : nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających.
Tworzyć przyjazną atmosferę w szkole w oparciu o zrozumienie, życzliwość i partnerstwo.
Okazywać szacunek dorosłym i kolegom.
Przeciwstawiać się brutalności i wulgarności, dbać o czystość słowa.
Ponosić pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu szkolnego.
Respektować postanowienia Regulaminu Szkoły w zakresie swoich praw
i obowiązków.
Przestrzegać ustaleń Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, władz szkolnych oraz wszelkich przepisów wydanych przez władze państwowe.
Dbać o honor szkoły, godnie reprezentować oraz znać, szanować
i wzbogacać jej Tradycje.


Uczniowi nie wolno :

Dyskryminować uczniów pilnych i ambitnych.
Narażać na niebezpieczeństwo życie i zdrowie swoje i innych.
Używać wulgarnych słów i gestów.
Ubierać się w sposób prowokacyjny.
Niszczyć sprzętów szkolnych i pomocy naukowych.
Lekceważyć kolegów i okazywać brak szacunku wobec pracowników szkoły.
Przeszkadzać innym w zdobywaniu wiedzy.
Postępować wbrew regulaminowi szkoły.
Postępować wobec kolegów i koleżanek niezgodnie z zasadami tolerancji, poszanowania praw i przekonań innych ludzi.
XI. W Y G L Ą D Z E W N Ę T R Z N Y U C Z N I AStrój codzienny.

Powinien być czysty, schludny i estetyczny.
Nie powinien być strojem świadczącym o przynależności do subkultury młodzieżowej ani grupy nieformalnej ( zakaz noszenia np. czapek, szalików, łańcuchów ... ) .
Jego elementy nie mogą obrażać uczuć religijnych innych osób.
Fryzura powinna być estetyczna, higieniczna, w naturalnych kolorach.
Zabrania się noszenia makijażu, nadmiaru ozdób i biżuterii, malowania paznokci ( chłopcy – zakaz noszenia kolczyków ).
Na terenie szkoły obowiązuje zmienne obuwie ( tenisówki, halówki ) .


Strój galowy.

Obowiązuje podczas uroczystości i imprez szkolnych.
Dla dziewcząt wskazane są : białe bluzki i ciemne spódnice lub spodnie.
Dla chłopców wskazane są : białe koszule i ciemne spodnie.


Uczniowie mają obowiązek :

Przestrzegać postanowień Regulaminu Szkoły w sprawie stroju codziennego i galowego.
Codziennie oraz na uroczystości i imprezy szkolne przynosić do szkoły obuwie zmienne – czyste i bezpieczne.
XII. N A G R O D Y I K A R Y

Nagrody :

Za rzetelna naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać
następujące wyróżnienia i nagrody:
pochwałę wychowawcy wobec klasy;
pochwałę dyrektora wobec klasy lub wszystkich uczniów szkoły;
dyplom uznania lub list pochwalny;
nagrodę rzeczową;
wpis do „złotej księgi”.

Nagrody wymienione w pkt. 1c,d,e, przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy
klasy lub samorządu uczniowskiego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Kary :

Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu.
Stosuje się następujące rodzaje kar :
upomnienie wychowawcy,
nagana wychowawcy wobec klasy,
upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły,
upomnienie lub nagana Dyrektora udzielona wobec uczniów klasy, szkoły,
zawieszenie prawa do pełnienia funkcji w samorządzie klasowym lub innej organizacji oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz,
zawieszenie prawa do udziału w imprezach, wyjściach, wycieczkach krajowych i zagranicznych organizowanych przez szkolę,
postępowanie przed Komisją Wychowawczą,
przeniesienie do klasy równoległej jako konsekwencja postanowienia Komisji Wychowawczej,
na wniosek Dyrektora (zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną) uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

Kary stosuje się według ustalonej kolejności. W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za :
a) niszczenie mienia społecznego i wandalizm,
b) brutalnośćc) i agresywnośćd) ,
e) szerzenie zachowań patologicznych,
f) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów,
g) kradzież mienia społecznego i prywatnego,
h) picie alkoholu i używanie narkotyków.

Wychowawca odnotowuje w „zeszycie wychowawcy klasy” informację
o zastosowaniu wobec ucznia kary i powiadamia rodziców (prawnych
opiekunów).
Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie mają prawo odwołania się od kary.
Od kar wymienionych w pkt. 2 - ppkt. b – f , uczeń lub jego rodzice mogą wnieść pisemne odwołanie do dyrektora w terminie 3 dni od zawiadomienia za pośrednictwem Samorządu uczniowskiego klasy lub wychowawcy klasy.
Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie Samorządu uczniowskiego klasy i wychowawcy klasy lub Rady Klasowej Rodziców.


OBOWIĄZUJE ZASADA !

J e d n a w i n a - j e d n a k a r a .
XIII. S A M O R Z Ą D U C Z N I O W S K ISamorząd Uczniowski, jako reprezentacja wszystkich uczniów, pełni funkcje „związku zawodowego” i ma wszelkie uprawnienia do występowania w obronie praw i interesów uczniów zawartych w niniejszym Regulaminie Szkoły.


Samorząd Uczniowski opracowuje i realizuje :
Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego,
Regulamin Samorządu Uczniowskiego.


Powyższe dokumenty nie mogą być sprzeczne z przepisami zawartymi w :
obowiązującej ustawie o systemie oświaty,
a) Statucie Szkoły,
b) Regulaminie Szkoły.
XIV. R Z E C Z N I K P R A W U C Z N I APełni rolę arbitra w sprawach między uczniami i nauczycielami.

Zakres jego kompetencji ustalony jest odrębnymi zarządzeniami.

Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa przez okres roku szkolnego.

Wybory Rzecznika Praw Ucznia odbywają się we wrześniu każdego roku

i są powszechne, tajne i bezpośrednie.

W wyborach uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.

Rzecznikiem Praw Ucznia może zostać każdy członek Rady Pedagogicznej
z wyjątkiem Opiekunów Samorządu Uczniowskiego, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora i jego zastępcy.

Orzeczenie wydane przez Rzecznika Praw Ucznia nie może być sprzeczne
z:
zarządzeniem MENiS,
obowiązującą ustawą o systemie oświaty,
innymi aktami prawnymi w dziedzinie oświaty
i wychowania,
Statutem Szkoły,
Regulaminem Szkoły.
XV. S Z K O L N A I U C Z N I O W S K A
T R A D Y C J ATradycje szkolne :

Święto Patrona Szkoły,
Ślubowanie klas pierwszych,
Dzień Edukacji Narodowej,
Święto Odzyskania Niepodległości,
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia,
Święto Konstytucji 3 Maja,
Dni Otwarte Szkoły,
Dzień Sportu,
Dzień Dziecka – rajd szkolny.


Tradycje uczniowskie :

do wyboru przez społeczność uczniowską za zgodą
i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
i wychowawcą klasy :

Dzień Kobiet,
Dzień Chłopca,
Andrzejki,
Mikołajki,
Zabawa karnawałowa,
Walentynki,
Dzień Matki.


Uczniowie mają prawo :

Udekorować szkołę stosownie do okoliczności.
Zorganizować wraz z wychowawcami wyjście klasy poza szkołę w celach obrzędowych i rekreacyjnych.


U W A G A ! ! !

P o d z a s u r o c z y s t o ś c i s z k o l n y c h u c z n i o w i e
z o b o w i ą z a n i s ą d o p r z e s t r z e g a n i a z a s a d
o k r e ś l o n y c h w R e g u l a m i n i e S z k o ł y .
XVI. P R A W A I O B O W I Ą Z K I
R O D Z I C Ó WRodzice mają prawo do :

Korzystania z pomocy dyrekcji szkoły, nauczycieli, pedagoga szkolnego , psychologa Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i innych publicznych
i niepublicznych poradni specjalistycznych .
Pracy na rzecz szkoły.
Informacji o stanie zdrowia dziecka.
Sponsorowania imprez szkolnych, zakupu sprzętu szkolnego.
Konsultowania się z nauczycielami w umówionych terminach.
Dyskrecji w sprawach osobistych, stosunków rodzinnych, korespondencji.
Regulowania składek na rzecz Komitetu Rodzicielskiego.


Rodzice mają obowiązek :

Zapewnić systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły.
Uczestniczyć we wszystkich zebraniach i wywiadówkach.
Udzielić pomocy nauczycielowi w organizowaniu szkolnych wycieczek, wyjść poza teren szkoły.
Systematycznie usprawiedliwiać nieobecności dziecka (do tygodnia po powrocie dziecka do szkoły).
Interesować się pracą domową dziecka i zachęcać do staranności
w prowadzeniu zeszytów.
Zapewnić właściwe warunki do pracy domowej.
Stale kontrolować postępy dziecka w nauce.
Podpisywać oceny, uwagi (dzienniczek ucznia (preparatka), zeszyt).
Zadbać o czysty i estetyczny wygląd dziecka.
Zatrzymać w domu chore dziecko.
Zapewnić komplet podręczników wskazanych przez szkołę.
Zaznajomić się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem i statutem szkoły.


Niniejszy Regulamin przyjęto na Radzie Pedagogicznej w dniu
12 października 2000 r.

Ewaluację Regulaminu przeprowadzono na zebraniu Zespołu
Wychowawców w dniu 18 października 2002 r.

Ewaluację Regulaminu przeprowadzono we wrześniu 2004 r.