Leksykon pojęć

 • działka ewidencyjna

Jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków. Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych. Obszar działki powinien być jednorodny pod względem prawnym. Ponieważ jednak zgodnie z obowiązującymi dawniej przepisami działka stanowiła obszar gruntu ograniczony gruntami stanowiącymi przedmiot odrębnego władania (a nie własności), niektóre działki nie są jednorodne pod względem prawnym. Oznacza to, że w skład takiej działki ewidencyjnej wchodzą różne nieruchomości, objęte różnymi księgami wieczystymi i będące własnością różnych osób.

 • ewidencja gruntów i budynków

System informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

 • gmina katastralna

Dawna jednostka podziału kraju do celów podatkowych.

 • jednostka ewidencyjna

Jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków stanowiąca obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta - również w granicach administracyjnych miasta. W miastach, w których utworzone zostały dzielnice, jako jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewidencyjną może być obszar dzielnicy lub kilku sąsiadujących ze sobą dzielnic. Jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby ewidencyjne.

 • karta inwentaryzacyjna nieruchomości

Dokument zawierający szczegółowe informacje o nieruchomości. Po zakończeniu okresu wyłożenia karta inwentaryzacyjna wraz z pozostałą dokumentacją geodezyjno-prawną przekazywana jest do Wojewody Małopolskiego w celu wydania decyzji komunalizacyjnej (stwierdzającej nabycie nieruchomości przez Gminę Miejską Kraków).

 • kataster austriacki

Kataster austriacki powstał 23 grudnia 1817 r. w oparciu o patent (dekret) cesarza Franciszka I o podatku gruntowym. Podstawowym elementem katastru gruntowego była parcela katastralna, czyli część gruntu należąca do tego samego posiadacza, stanowiąca ten sam użytek lub grunt wolny od podatku. Kataster rejestrował zmiany kształtu, powierzchni i kategorii gruntu oraz służył celom fiskalnym i innym celom gospodarki. Stanowił także podstawę zakładania w sądach ksiąg gruntowych dla każdej gminy katastralnej, które składały się z wykazów hipotecznych oznaczonych dla poszczególnych nieruchomości. Parcela katastralna jest więc pojęciowo odpowiednikiem obecnej działki ewidencyjnej, gmina katastralna – odpowiednikiem obecnego obrębu ewidencyjnego, a wykaz hipoteczny – odpowiednikiem księgi wieczystej. Skrót lwh oznacza liczbę (numer) wykazu hipotecznego.

 • Komisja Inwentaryzacyjna

Celem Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Miejskiej Kraków jest realizacja ustawowego obowiązku sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji.

 • komunalizacja

Komunalizacja oznacza nabywanie mienia przez gminę. W niniejszym dziale pojęcie to odnosi się do nabywania przez Gminę Miejską Kraków mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze decyzji Wojewody Małopolskiego. Skomunalizowanie nieruchomości oznacza, że nieruchomość przestała być własnością Skarbu Państwa i stała się własnością Gminy Miejskiej Kraków.

 • księga wieczysta

Rodzaj rejestru urzędowego prowadzonego w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych. Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością, drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek, czwarty zaś przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

 • numer karty inwentaryzacyjnej nieruchomości

Kolejny numer karty inwentaryzacyjnej nieruchomości

 • numer spisu

Kolejny numer spisu inwentaryzacyjnego

 • obręb ewidencyjny

Jednostka powierzchniowa podziału kraju dla celów ewidencji gruntów i budynków. Na obszarach miast obręb może obejmować całe miasto lub jego wydzieloną część, w szczególności w granicach dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego lub obiektu fizjograficznego.

 • okres wyłożenia spisu

Okres 30 dni, w którym spis inwentaryzacyjny jest wykładany do publicznego wglądu. W tym okresie osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym, może zgłosić zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej. Komisja rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia i w razie ich uwzględnienia odpowiednio zmienia ustalenia zawarte w spisie.

 • parcela katastralna

Zgodnie z katastrem austriackim część gruntu należąca do tego samego posiadacza, stanowiąca ten sam użytek lub grunt wolny od podatku.

 • spis inwentaryzacyjny

Spis nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, które według ustaleń dokonanych przez Komisję Inwetaryzacyjną podlegają przejęciu przez Gminę Miejską Kraków w oparciu o art.5 ust. 1, 2 lub art.7 ustawy z dnia 10.05.1990r. „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych" (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz art.87 ust.2 ustawy z dnia 13.10.1998r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną" (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.). Od 01.01.2006r. nie obejmuje się spisami nieruchomości przejmowanych w oparciu o art.5 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 10.05.1990r.