Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Ks. Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu (2006):


„Ks. Kardynał Marian Jaworski urodził się 21 sierpnia 1926 r. we Lwowie. W 1945 r. wstąpił do lwowskiego Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Po przesiedleniu do Polski kontynuował studia w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie z rąk Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka 25 czerwca 1950 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1952 r. uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiował również na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (habilitacja z filozofii religii w 1965 r.). W 1976 r otrzymał tytuł profesora zwyczajnego na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

Przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem oddawał się pracy naukowo- dydaktycznej pełniąc obowiązki profesora seminariów duchownych w Krakowie, sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski, dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Po przekształceniu w 1981 r. Papieskiego Wydziału Teologicznego w Papieską Akademię Teologiczną był wykładowcą i jej pierwszym rektorem (1982-1988). Należy pokreślić, iż ks. Kardynał Marian Jaworski prowadził negocjacje z władzami PRL w przedmiocie regulacji statusu cywilnego Akademii oraz innych kościelnych uczelni w Polsce oraz podejmował działania na rzecz integracji środowiska naukowo-badawczego.

24 maja 1984 r. został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem tytularnym Lambesi i Administratorem Apostolskim w Lubaczowie. W dniu 23 czerwca 1984 r. w Katedrze Wawelskiej przyjął sakrę biskupią z rąk Kardynała Franciszka Macharskiego. Arcybiskupem Metropolitą Lwowskim obrządku łacińskiego został 16 stycznia 1991 r. Dziesięć lat później Ojciec Święty ogłosił Go kardynałem, jednakże już trzy lata wcześniej mianowany był nim in pectore. Biret kardynalski otrzymał z rąk Ojca Świętego na konsystorzu w dniu 21 lutego 2001 r. w Rzymie.

W pracy naukowej ks. kardynał Marian Jaworski ze szczególną uwagą analizuje tematy dotyczące filozoficznego problemu Boga i ateizmu oraz antropologii chrześcijańskiej, nadając im wszechstronny humanistyczny wymiar. Prowadzi także badania z zakresu teologii fundamentalnej, relacji rozumu i wiary. Inspirował i współorganizował niektóre kongresy i sympozja. Jest autorem 6 książek i ok. 150 ważniejszych studiów, rozpraw i artykułów naukowych.

Ksiądz Kardynał przynależał do wielu towarzystw komisji i sekcji, m.in. do: Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej, Sekcji Profesorów Filozofii w Polsce, Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rady Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, której przewodniczy od 1990 roku. Od 1999 roku jest członkiem Prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu w Bochum w Niemczech (1985) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (2002), a także medal Bene Merenti Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1996).


Ksiądz Kardynał Marian Jaworski przyjaźnił się z Ojcem Świętym od czasów, kiedy jako młodzi naukowcy razem mieszkali i pracowali na plebani Parafii Św. Floriana. Ojciec Święty Jan Paweł II był pełen uznania dla ks. Kardynała za Jego prace kapłańską i profesorską oraz olbrzymi wkład w rozwój nauki katolickie.

Uczniowie ks. Kardynała mówią o Nim, iż: Wznoszenie się ponad horyzonty świata uwidaczniało się również w szacunku dla każdego człowieka, zarówno studenta, jak i najbardziej szeregowego pracownika uczelni, a także w skromności i dyskrecji, z jaką traktował swoją przyjaźń z Ojcem Świętym".