Dokument archiwalny


Programy kierunkowe w ramach Programu "Bezpieczny Kraków"


segment zagrożen kryzysowych:

W zainteresowaniu służb miejskich znajdują się wszelkie zagrożenia mogące wystąpić na terenie miasta Krakowa. Zadania Miasta koncentrują się w tym zakresie wokół:

  1. usprawnienia systemu powiadamiania i reagowania w sytuacjach zagrożeń dla miasta Krakowa,
  2. prewencji przeciwpowodziowej,
  3. ograniczania skutków powodzi,
  4. zabezpieczenia mieszkańców w przypadku uwolnienia się niebezpiecznych środków chemicznych,
  5. zabezpieczenia mieszkańców oraz reagowania w sytuacji katastrof budowlanych,
  6. podejmowania odpowiednich działań w przypadku ujawnienia niewypałów i niewybuchów,
  7. planowania, organizacji obrony cywilnej i powszechnej samoobrony mieszkańców na wypadek wojny.