BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)
Dokument archiwalny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
referent ds. ekonomicznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą:
os. Szkolne 21 (tel. 012 644-51-66; 012 642-19-00)
zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. ekonomicznych (pełny etat).

1. Wymagania niezbędne (formalne):
1) wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych
dla stanowisk urzędniczych
2) wykształcenie co najmniej średnie
3) nie wymagany staż pracy

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- Podstawowa znajomość przepisów finansowo-księgowych jednostek budżetowych
- Podstawowa znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
- Podstawowa znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
- Biegła znajomość programu: Microsoft, EXCEL, WORD oraz znajomość obsługi Internetu.

3. Zakres obowiązków referenta ds. ekonomicznych obejmuje w szczególności:
- Wykonywanie poleceń Głównego Księgowego odnośnie dyspozycji środkami pieniężnymi
- Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
- Obsługa programu „Płatnik".
- Wykonywanie poleceń Głównego Księgowego z zakresu zadań komórki księgowej.

4. Warunki pracy i płacy
1) płaca zasadnicza: Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 02 sierpnia 2005r. (Dz.U. NR 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami)
2) miejsce pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki
31-977 Kraków, os. Szkolne 21
3) Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas
określony, a następnie na czas nieokreślony
4) Godziny pracy: 2 zmiany od 8.00 do 16.00 lub 10.00 do 18.00


WYMAGANE DOKUMENTY:
1) List motywacyjny,
2) życiorys (cv),
3) Kopia dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i ewentualne świadectwa
pracy (oryginały dokumentów do wglądu)
4) Oświadczenie o niekaralności
5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji
6) Kopia dowodu osobistego

Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Jana Matejki w Krakowie, os. Szkolne 21 pok. 101 (od godz. 08.00 - 18.00)
do dnia 10.04.2009r.

O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko referenta ds. ekonomicznych osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną telefonicznie lub e-mailem.