Dokument archiwalny

I Dotacja celowa udzielana z budżetu Miasta Krakowa

 

Od 2006 roku udzielane są z budżetu Miasta Krakowa dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane prowadzone przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych.

 

Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków zapewniających właściwą opiekę nad wartościowymi elementami substancji zabytkowej, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji, z uwagi na ich szczególne znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta.

 

Zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu zawiera UCHWAŁĄ Nr LXXXIV/853/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej własności (z późn. zm.)

 

Wnioski o udzielenie dotacji celowej składane są corocznie do 31 lipca, termin ten nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

  • Wniosek można pobrać ze strony internetowej pobierz - [doc] lub otrzymać w siedzibie Miejskiego Kosnerwtora Zabytków przy ul. Kanoniczej 24.

 

Dofinansowaniem objęte są prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku (z wyjątkiem prac interwencyjnych). Dofinansowanie nie obejmuje refundacji tj. zwrotu poniesionych kosztów na prace zrealizowane przed terminem złożenia wniosku.

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem w 2011 roku dofinansowania planowanych prac winny złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wymienionymi w cytowanej wyżej uchwale oraz we wzorze wniosku)


Uwaga!!!
W dniu 23 czerwca 2010 r. przez Radę Miasta Krakowa zostałą podjęta Uchwała NR CIV/1394/10 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Uchwała została ogłoszona 8 lipca br. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 349 poz. 2417 i
wejdzie w życie po upływie 14 dni po jej opublikowaniu tj. 23 lipca br.

 

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania dotacji z budżetu Miasta Krakowa można uzyskać w Oddziale Ochrony Zabytków przy ul. Kanoniczej 24 oraz pod numerem telefonu 12/ 431 25 45 wew. 112.

 


Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków udzielane są również przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - informacja dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Dotacje udzielone w 2010 r.

 

 

Archiwum:

Dotacje udzielone w 2009 r.

Dotacje udzielone w 2008 r.

Dotacje udzielone w 2007 r.

Dotacje udzielone w 2006 r.

 

 

II Zwolnienia z podatku

 

W celu zachęcenia właścicieli nieruchomości (zwłaszcza położonych w centrum miasta) do wykonywania prac remontowych, dnia 5 listopada 2008 r. Rada Miasta Krakowa podjęła UCHWAŁĘ Nr LVI/706/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.

 

Uchwała zakłada pomoc w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości dla tych właścicieli nieruchomości, którzy wykonają remont elewacji. Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku do wysokości 50 procent wydatków poniesionych w związku z remontem elewacji. Ulga przysługiwać będzie przez okres do pięciu lat podatkowych, a wniosek o jej udzielenie należy składać do 15 stycznia roku podatkowego, następującego po roku, w którym został zakończony remont elewacji.

 

 

Ulga za remont elewacji to oferta korzystna szczególnie dla właścicieli tych budynków, które w części lub całości przeznaczone są pod działalność gospodarczą - od takich nieruchomości stawka podatku jest bowiem najwyższa.

 

 

III Umorzenia opłat za zajęcie pasa drogowego

 

Zgodnie z UCHWAŁĄ z dnia 31 maja 2000 r. Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad i trybu umarzania opłat za zajęcie pasa drogowego (z późn. zm.) opłaty za zajęcie pasa drogowego podlegają umorzeniu m.in. w przypadku zającia dla realizacji prac w zakresie konserwcji zabytków oraz remontów elewacji budynków na czas prowadzenia robót elewacyjnych.