Dokument archiwalny

Dotacje Gminy na konserwację  zabytków
Zgodnie z Uchwałą NR LXXXIV/853/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2005 r. (z poźn. zm.) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków nie stanowiących jej własności - z budżetu miasta Krakowa mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub zarządców zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta oraz renowacji wystroju i wyposażenia zabytkowych obiektów.


Osoby zainteresowane otrzymaniem na rok 2010 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytków muszą złożyć wnioski do 31 lipca 2009 r. Obiekty zabytkowe muszą znajdować się na terenie Krakowa oraz muszą być wpisane do rejestru zabytków.


Wnioski (wraz z wymaganą dokumentacją wymieniną we wniosku) należy składać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 11, na Dziennikach Podawczych Urzędu Miasta Krakowa (okienko nr 6 przy pl. Wszystkich Świętych 3-4). Wszelkich informacji na temat dofinansowania udzielają pracownicy Oddziału Ochrony Zabytków – ul. Kanonicza 24.Wniosek można również wydrukować ze strony internetowej www.bip.krakow.pl bądź otrzymać w sekretariacie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Kanoniczej 24 tel. 012/ 431-25-45, 46.Osoby zainteresowane ubieganiem się o dotacje muszą spełniać określone warunki m.in. muszą posiadać decyzje o wpisie do rejestru zabytków, aktualne pozwolenie na prace konserwatorskie lub roboty budowlane oraz mieć uregulowany status prawny. Informacje na temat dofinansowania można uzyskać w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Kanoniczej 24 oraz pod nr tel. 012/ 431-25-46 wew. 112.Pełny wykaz wnioskodawców, którzy otrzymali dotację w roku 2008 zawarty jest w załączniku uchwały NR XLI/507/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2007 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej własności oraz w Uchwale NR LVI/705/08 z dnia Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/507/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2008 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej własności.

 

 

Ponadto informujemy, że w celu zachęcenia właściciei nieruchomości (zwłaszcza położonych w zabytkowym centrum miasta) Rada Miasta Krakowa dnia 5 listopada 2008 r. podjęła UCHWAŁĘ NR LVI/706/08 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji.

 Archiwum

  1. Dotacje przydzielone w 2007
  2. Dotacje  w roku 2006