Dokument archiwalny

Urząd Miasta Krakowa dysponuje „Mapą roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczeniem obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych do utrzymania równowagi ekosystemu miasta" sporządzoną w latach 2006 - 2007 przez firmę ProGea Consulting z udziałem zespołu naukowców botaników i fitosocjologów.
Opracowanie to jest podstawowym źródłem prezentowanych geodanych w portalu mapowym „Zielony Kraków” pod nazwą  „Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa” („Vegetation map of Krakow City”, „Vegetationskarte der Stadt Krakau”).

Opracowanie składa się z części graficznej w postaci map 1:10 000 i 1:5 000 z naniesionymi wydzieleniami (15 915 wydzieleń), waloryzacją przyrodniczą i stanowiskami roślin chronionych (814 stanowisk) oraz obszernej części opisowej zawierającej opisy wydzieleń wraz ze zdjęciami fitosocjologicznymi (3187 zdjęć fitosocjologicznych) i propozycją działań ochronnych, oceną wartości przyrodniczej poszczególnych płatów roślinności i lokalizacją stanowisk roślin chronionych i cennych przyrodniczo.

Na podstawie "Mapy..." wydano również "Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa" przekazany bezpłatnie do instytucji naukowych, bibliotek akademickich, uczelni wyższych oraz szkół.

Dzięki takiemu udokumentowaniu walorów przyrodniczych miasta można skuteczniej chronić najcenniejsze obszary i lokalizować inwestycje w sposób niezagrażający zachowanym enklawom przyrody. Mapa pomaga we właściwym zagospodarowaniu obszarów wpływających na fitoklimat miasta, jakość wód i bezpieczeństwo pożarowe. Zawarte w tak szczegółowym opracowaniu informacje mogą być wykorzystywane przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także stanowić podstawę do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. 

 

 

 

  

 

 

 

 


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej – odmienne zasady

Opracowanie pt. „Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych dla zachowania równowagi ekosystemu miasta” jako utwór podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ponowne wykorzystanie jako informacji publicznej nie może prowadzić do naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ponownie wykorzystująca informację publiczną jest zobowiązana do:

  1. poinformowania o źródle (adres www BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Gminy Miejskiej Kraków;
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie i wyłącznie w celu zapoznania się z nią.

W pozostałym zakresie zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystania w sposób szczegółowy zostały określone na stronie BIP UMK „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej” i rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie szczegółowych danych z opracowania pt. „Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych, niezbędnych dla zachowania równowagi ekosystemu miasta” w formie możliwej do przetwarzania i dalszego wykorzystywania odbywa się na wniosek zgodnie z procedurą WS-111 na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-10-17 13:21:42
LUCYNA CZYŻ
 Przeniesiono do archiwum
2017-10-10 09:02:10
LUCYNA CZYŻ
 Edycja
2017-03-31 13:10:50
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2016-04-14 08:54:52
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2015-05-14 10:44:32
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2014-04-16 08:00:50
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2013-09-18 14:02:17
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-09-03 11:13:32
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-09-03 11:11:15
JACEK DERKACZ
 Edycja
2012-03-30 11:16:31
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja