Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Wizyta studyjna gości z Niemiec w MOPS

W dniu 21 sierpnia 2008 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej miała miejsce wizyta studyjna członków niemieckiej organizacji „Arbeit und Leben”. Goście z Frankfurtu przybyli do Krakowa w ramach tygodniowego programu dokształcającego osoby dorosłe.
17-osobowa grupa składała się głównie z przedstawicieli pracujących w obszarze pomocy społecznej we Frankfurcie nad Menem.
Celem spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej było zaznajomienie uczestników wizyty studyjnej z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Goście zainteresowani byli również problemami społecznymi występującymi na terenie naszego miasta oraz chcieli poznać specyfikę pracy krakowskich pracowników socjalnych.
Podczas wspólnego spotkania Kierownik Zespołu ds. osób Starszych i Niepełnosprawnych Filii nr 8 wraz z pracownikami socjalnymi, przedstawiali uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące systemu pomocy społecznej w Krakowie.
Goście z Niemiec chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, przedstawiali najczęstsze problemy, z którymi spotykają się pracownicy socjalni w codziennej pracy oraz sposoby ich rozwiązywania. W trakcie spotkania zostały również poruszone zagadnienia związane z bezrobociem w Polsce i w Niemczech.
Wspólne spotkanie stanowiło bardzo cenną okazję do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu pomocy społecznej w obu miastach.

zobacz w galeriiWizyta delegacji z Wielkiej Brytanii w Klubie Integracji Społecznej

9 czerwca w siedzibie Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miała miejsce wizyta delegacji z Wielkiej Brytanii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele brytyjskich organizacji Rady Miasta Southampton zajmujących się reintegracją zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie
Na spotkaniu z pracownikami MOPS poznawali działalność Klubu Integracji Społecznej oraz specyfikę pracy Działu Pomocy Bezdomnym.
Wizyta delegacji z Wielkiej Brytanii stanowiła cenną okazję wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie problematyki reintegracji społecznej zawodowej osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.Delegacja ze Szwecji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Dnia 6 maja 2008 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej miała miejsce wizyta delegacji ze Szwecji. Grupa z Helsingborga składała się z przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz studentów. Wizyta w Krakowie odbyła się w ramach projektu „INSIGHT EUROPA”, opartego na współpracy pomiędzy zarządem miasta Helsingborg
i Uniwersytetem of Lurd.
Celem spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej było zaznajomienie uczestników wizyty studyjnej z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Goście chcieli zapoznać się z problemami społecznymi Krakowa i strategią ich rozwiązywania. Zainteresowani byli również reintegracja zawodową i społeczną osób bezrobotnych i ich rodzin na terenie miasta.
Podczas spotkania zostały przedstawione uczestnikom najważniejsze informacje, dotyczące systemu pomocy społecznej w Polsce. Zaprezentowano jego cele i główne założenia, opisano strukturę i rolę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zadania realizowane przez Ośrodek. Omówiono najczęstsze przyczyny udzielania świadczeń z pomocy społecznej oraz zaprezentowano ich rodzaje. Zwrócono uwagę na aspekty demograficzne przy tworzeniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, związanych z tworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007-2013.
Uczestnicy zostali zapoznani również z działalnością Klubu Integracji Społecznej. Podczas prezentacji zostały przedstawione zagadnienia, związane z bezrobociem w Polsce i w Krakowie, omówiono cele i założenia pracy działu. Została nakreślona charakterystyka osób korzystających z pomocy Klubu Integracji Społecznej, metody i formy pracy oraz narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w celu udzielania efektywnej pomocy. Uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni z programami i projektami realizowanymi przez KIS.
W dniu 7 maja delegacja ze Szwecji hospitowała Młodzieżową Grupę Usamodzielnienia Alfa przy ul. Cieślewskiego. Podczas spotkania została przedstawiona działalność placówki, jej cele i zadania.
Wizyta delegacji ze Szwecji stanowiła bardzo cenną okazję do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

zobacz w galeriiWizyta w Internationaler Bund

W dniach 23-25 kwietnia 2008 odbyła się wizyta Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Internationaler Bund ( Neuenhagen, Berlin, Poczdam).
Celem spotkania było zapoznanie z działalnością w obszarze polityki i pomocy społecznej organizacji pozarządowej IB. Organizacja ta od ponad 50 lat realizuje we współpracy z samorządem niemieckim swoje zadania na terenie Niemiec. IB prowadzi wiele placówek, takich jak: szkoły zawodowe dla osób niepełnosprawnych, placówki integracyjne, środowiskowe domy aktywności społeczno-kulturalnej, integracyjne centra kultury, kluby dla bezrobotnej młodzieży, placówki wspierające dokształcanie bezrobotnych osób, które przynoszą wymierne efekty w zakresie przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób reprezentujących różnego typu grupy ryzyka.
Podczas wizyty krakowska delegacja zapoznała się z działalnością ośrodków IB na terenie Brandenburgi: Gutshaus w Altlandsbergu, dom dla młodzieży „Arche” w Neuenhagen, klub dla młodzieży, Projekt „JUP” w Poczdamie, przedszkole prowadzone przez IB w Poczdamie.
Ważnym punktem delegacji była wizyta w Centrum Wspierania i Integracji Zawodowej
z Ośrodkiem Rehabilitacji Zawodowej w Neuenhagen oraz spotkanie z Członkiem Zarządu IB – panią Silvią Schott w siedzibie IB w Berlinie.

zobacz w galerii
Studenci z Danii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

31 marca w Dziale Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miała miejsce wizyta studentów z Danii. W trakcie spotkania przedstawiono sytuację osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz omówiono działalność i funkcjonowanie Działu Pomocy Bezdomnym. Zostały zaprezentowane formy i metody pracy z osobami pozostającymi bez stałego miejsca zamieszkania (m.in. indywidualny program wychodzenia z bezdomności). Omówiono główne sposoby pomocy bezdomnym oraz zasady, którymi kierują się pracownicy socjalni pracując z bezdomnymi. Zaprezentowano projekty socjalne realizowane przez dział, omówiono współpracę z Klubem Integracji Socjalnej oraz typy placówek dla osób bezdomnych znajdując się na terenie Krakowa.
W dniu 1 kwietnia grupa studentów z Danii odbyła wizytę w Punkcie Konsultacyjnym
Zespołu Zadaniowego do Realizacji Projektu pn. „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem” przy ul. Felicjanek 15. Uczestnikom spotkania przedstawiono pracę z osobami bezdomnymi metodą streetwork na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zaprezentowano sposoby realizacji projektu „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem”. Omówiono inicjatywy, przedsięwzięcia podejmowane przez streetworkerów, służące podniesieniu skuteczności w docieraniu do potrzebujących pomocy.Internationaler Bund w Klubie Integracji Społecznej

12 lutego Klub Integracji Społecznej gościł przedstawicieli organizacji Internationaler Bund z Niemiec.
Internationaler Bund należy do największych niemieckich organizacji pozarządowych zajmujących się kształceniem i pracą na rzecz młodzieży i społeczeństwa. Opieka, kształcenie oraz budowanie kontaktów międzyludzkich - to motywy przewodnie jakimi kieruje się IB. Fundacja pomaga osobom będącym w potrzebie i wymagającym opieki, oferuje wsparcie w zarządzaniu projektami o charakterze socjalnymi, pomaga uczniom mającym problemy w domu rodzinnym i w szkole – przygotowując ich do wymogów i reguł panujących na rynku pracy.
Podczas spotkania w KIS przedstawiono zagadnienia związane z sytuacją bezrobotnych w Polsce i w Krakowie, omówiono cele i założenia pracy działu. W czasie prezentacji została nakreślona charakterystyka osób korzystających z pomocy Klubu Integracji Społecznej, metody i formy pracy oraz narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w celu udzielania efektywnej pomocy. Uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni z programami i projektami realizowanymi przez dział oraz mieli możliwość zobaczenia warsztatu, gdzie pracują bezrobotni - w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.
Wizyta niemieckiej delegacji była okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie pracy z osobami wykluczonymi społecznie. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć bliższej współpracy w/w temacie i nadzieję na dalsze owocne partnerstwo.

zobacz w galerii