Polityka transportowa

 

W dniu 8 czerwca 2016 roku uchwałą Nr XLVII/848/16 Rada Miasta Krakowa przyjęła nową Politykę transportową dla miasta Krakowa na lata 2016 – 2025. Do tej pory obowiązywała Polityka transportowa przyjęta uchwałą Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r.

 

Generalnym celem nowej polityki transportowej jest: Stworzenie warunków do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców oraz poprawę dostępności komunikacyjnej w obrębie miasta, jak również terenów obszaru metropolitalnego, województwa i kraju w warunkach zrównoważonej mobilności w miejskim systemie transportowym.

 

Osiągnięciu celu generalnego ma służyć realizacja następujących celów głównych:

 • Cel główny I – Zapewnienie możliwości dogodnego przemieszczania się użytkownikom systemu transportowego w powiązaniach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Cel główny II – Rozwój i promowanie ekologicznych form podróżowania
 • Cel główny III – Poprawa stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości transportu dla mieszkańców oraz wzrost bezpieczeństwa
 • Cel główny IV – Poprawa efektywności gospodarki przestrzennej i transportu
 • Cel główny V – Poprawa wizerunku miasta i budowa jego prestiżu

Dla wdrożenia założonych celów niezbędne jest podejmowanie takich działań jak:

 • modernizacja i rozbudowa infrastruktury tramwajowej,
 • wymiana taboru tramwajowego na tabor tramwajowy niskopodłogowy, wyposażony w audiowizualny system informacji pasażerskiej,
 • wprowadzanie do obsługi linii komunikacji miejskiej taboru autobusowego: spełniającego najwyższe normy emisji spalin, hybrydowego i elektrycznego,
 • budowa lub wydzielanie pasów autobusowych na najbardziej zatłoczonych ciągach komunikacyjnych i stopniowe wprowadzanie szybkiego transportu autobusowego (Bus Rapid Transit),
 • budowa nowych przystanków kolejowych na obszarze miasta w ramach systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA),
 • budowa na najbardziej newralgicznych obszarach, gdzie przepustowość układu transportu zbiorowego została wyczerpana, odcinków tunelowych,
 • rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem dla kolejnych ciągów komunikacji tramwajowej z rozszerzeniem dla komunikacji autobusowej,
 • rozwój infrastruktury rowerowej, w tym w zakresie powiązania z siecią komunikacji zbiorowej,
 • stworzenie wspólnej oferty przewozowej,
 • koordynacja rozkładów jazdy,
 • wprowadzenie wspólnego biletu na przejazdy aglomeracyjne wszystkimi środkami transportu publicznego,
 • wspólna informacji pasażerskiej,
 • budowa nowych i modernizacji istniejących węzłów przesiadkowych,
 • budowa parkingów P&R głównie przy stacjach i przystankach kolejowych, w sąsiedztwie III i IV obwodnicy poza obszarami koncentracji mieszkalnictwa i miejsc pracy oraz dróg dojazdowych do nich,

 

Nowa Polityka transportowa w wielu miejscach uwzględnia szeroko promowaną przez Komisję Europejską koncepcję SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan – Plan zrównoważonej mobilności miejskiej) będącą nową koncepcją planistyczną, odpowiadającą w bardziej zrównoważony i zintegrowany sposób na wyzwania i problemy związane z transportem w obszarach miejskich. Głównym celem takiego podejścia jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego w Krakowie poprzez:

 • zwiększanie efektywności transportu pasażerów i ładunków w mieście,
 • zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępności do miejsc pracy i usług,
 • zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego,
 • podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego,
 • redukowanie zanieczyszczenia środowiska, efektu cieplarnianego oraz poziomu konsumpcji energii przez transport pasażerów i ładunków w mieście.