Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Wizyta delegacji z Wielkiej Brytanii w Klubie Integracji Społecznej

12 grudnia w siedzibie Klubu Integracji Społecznej miała miejsce wizyta delegacji z Southampton. Przedstawiciele brytyjskich organizacji zajmujących się reintegracją zawodową osób wykluczonych społecznie przybyli do Krakowa w ramach programu „Leonardo da Vinci”. Na spotkaniu z pracownikami MOPS poznawali działalność Klubu Integracji Społecznej oraz specyfikę pracy Działu Pomocy Bezdomnym. Brytyjczycy wyrazili również zainteresowanie metodami pracy krakowskich streetworkerów.
W trakcie prezentacji omówiono zjawisko bezdomności w Krakowie oraz działalność i funkcjonowanie Działu Pomocy Bezdomnym. Przedstawiono formy i metody pracy z osobami pozostającymi bez stałego miejsca zamieszkania, formy pomocy bezdomnym oraz zasady, którymi kierują się pracownicy socjalni pracując w środowisku osób bezdomnych.
Podczas pokazu zostały omówione główne założenia i cele projektu „Streetwork – skuteczny kontakt z klientem”. Zaprezentowano sposoby realizacji projektu - zarówno te dotyczące pracy z bezdomnymi przebywającymi na terenie Krakowa jak i te, dotyczące oddziaływań na grupę młodzieży gimnazjalnej oraz starszej, pozostającej poza domem, zagrożonej bądź dotkniętej wykluczeniem społecznym. Przedstawiono inicjatywy, przedsięwzięcia podejmowane przez streetworkerów celem skutecznego dotarcia do potrzebujących ich pomocy. Ostatnią część spotkania poświęcono działalności Klubu Integracji Społecznej. Przedstawiono zagadnienia związane z bezrobociem w Polsce i w Krakowie, omówiono cele i założenia pracy Klubu Integracji Społecznej. Podczas pokazu została zaprezentowana charakterystyka grup korzystających z pomocy KIS, metody i formy pracy z nimi. Uczestnicy spotkania zostali zaznajomieni z projektami realizowanymi przez dział, obejrzeli warsztat, w którym pracują bezrobotni w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.
Goście z Wielkiej Brytanii wyrazili duże zainteresowanie prezentowanymi projektami


Seminarium w Berlinie

W dniach 4-9 grudnia przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej brała udział w polsko-niemieckim seminarium pt. „Płeć a prawa człowieka w pracy z młodzieżą” .
Seminarium zostało zorganizowane przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu, Niemiecki Instytut Praw Człowieka w Berlinie oraz Anti-Bias Warsztat z Berlina. Spotkanie uzyskało wsparcie Funduszu „Erinnerung und Zukunft”, ze źródeł Fundacji „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”.
Polsko-niemieckie seminarium umożliwiło uczestnikom wgląd w dyskusje dotyczące kwestii równouprawnienia, toczące się na płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej. Punkt ciężkości położono jednak na aktualne problemy społeczne i wyzwania stojące przez naszymi dwoma krajami.
W trakcie seminarium uczestnicy zostali zapoznani z metodami edukacyjnymi skierowanymi do młodych ludzi i poruszającymi kwestie związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć oraz z przemianami ról płciowych, definicji męskości i kobiecości we współczesnym świecie.
Seminarium bazowało na metodach edukacyjnych zaczerpniętych z KOMPASU- podręcznika Rady Europy prezentującego metody wykorzystywane w edukacji o prawach człowieka oraz metody edukacyjnej „Anti-Bias“ stosowanej z powodzeniem w USA oraz Republice Południowej Afryki.

Wizyta na Węgrzech

W dniach 5-8 listopada Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - pan Jacek Kowalczyk uczestniczył wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa w konferencji w Pescu, zamykającej realizację projektu CASE INTERREG IIIC oraz w warsztatach zorganizowanych przez partnera projektu - Uniwersytet w Pescu.
Podczas pobytu na Węgrzech przedstawiciele Miasta Kraków mieli okazję zaznajomić się z rezultatami projektu CASE INTERREG IIIC w poszczególnych Miastach Partnerskich, a także poznać wyniki w zakresie opracowania efektu końcowego przedsięwzięcia „Modelowej Strategii Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.
W trakcie wizyty doszło do wymiany doświadczeń związanych z realizacją projektu między partnerami. Strona Polska zaprezentowała na forum międzynarodowym swoje osiągnięcia
w dziedzinie rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Zdobyte doświadczenie oraz wiedza będą mogły być wykorzystane przy realizowaniu podobnych projektów w przyszłości.


Wizyta studentów z Danii

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 22 października gościł grupę studentów pracy socjalnej z Kopenhagi. Podczas wizyty pracownicy przedstawili uczestnikom zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz zaprezentowali strukturę
i funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w Krakowie.

Delegacja z Niemiec w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

W dniu 11 października, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miała miejsce wizyta przedstawicieli Internationaler Bund z Niemiec.
Internationaler Bund to niemiecka organizacja pozarządowa działająca między innymi na rzecz młodzieży w sektorze socjalnym i oświatowym. Podczas spotkania strona niemiecka przedstawiła zakres działania Internationaler Bund na terenie Niemiec oraz opowiedziała
o funkcjonowaniu przedstawicielstwa organizacji w Krakowie. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie został zaproszony do Niemiec w celu bliższego omówienia wspólnej pracy na rzecz aktywizacji zawodowo-społecznej młodzieży w Krakowie.
W spotkaniu wziął udział pastor Friedrich Magirius - Honorowy Obywatel Miasta Krakowa.

Wizyta w Brukseli

W ramach partnerstwa ponadnarodowego SEEN, realizowanego jako element projektu „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej - Cogito”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – Zastępca Dyrektora MOPS pan Jacek Kowalczyk uczestniczył
w „European Week of Regions and Cities” w Brukseli. Wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską oraz Komitet Regionów odbyło się w dniach 08-11.10.07, gromadząc
ok. 5000 uczestników z 212 regionów i miast.
W trakcie wspólnych spotkań, przedstawiciele wszystkich krajów zaangażowanych
w partnerstwo ponadnarodowe SEEN prezentowali efekty projektu, między innymi
w ramach warsztatów „Social economy: Integrating social enterprises into local Development Policie” oraz poprzez rozpowszechnianie publikacji. Podczas wizyty w Brukseli przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miał okazję wziąć udział
w warsztatach dotyczących min. działań w zakresie ekonomicznej i społecznej integracji obszarów i grup wykluczonych w przestrzeni miejskiej, ewaluacji i zarządzania projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innowacyjnych działań
w zakresie polityki lokalnej w obszarze integracji i reintegracji społecznej.
Podczas wspólnych spotkań prezentowane były doświadczenia i stanowiska przedstawicieli wielu krajów Unii Europejskiej, reprezentujących administrację samorządową, organizacje pozarządowe a także przedstawicieli Komisji Europejskiej.Spotkanie z grupą przedstawicieli samorządowych z Ukrainy

W Wydziale Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Krakowa, w dniu 18 września odbyło się spotkanie dla ukraińskich działaczy samorządowych, którego celem było przedstawienie im informacji o działaniach Gminy Miejskiej Kraków w kwestii pomocy osobom niepełnosprawnym.
Wizyta została zorganizowana w ramach VI Ukraińskiej Szkoły Samorządowej – projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów z Warszawy a finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem Szkoły jest promowanie osiągnięć i doświadczeń polskiego samorządu na terenie Ukrainie - aby wzmocnić tamtejsze społeczeństwo obywatelskie. W projekcie bierze udział 45 działaczy samorządowych, podzielonych na trzy grupy studyjne, z których jedna przebywa w Krakowie. Goście wyrażają bardzo duże zainteresowanie organizacją pracy urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, świadczeniem usług komunalnych, dialogiem społecznym i współpracą samorządów z firmami i instytucjami w dziedzinie ułatwienia życia mieszkańcom.
Gospodarzem wspólnego spotkania był Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych p. Bogdan Dąsal. W spotkaniu wziął udział również Prezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.
Na prośbę koordynatora wizyty gości z Ukrainy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowali podczas spotkania zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dofinansowywanych ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków, środków przekazywanych z administracji rządowej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przedstawiciele ukraińskich samorządowców wyrazili duże zainteresowanie polskimi rozwiązaniami w kwestiach pomocy osobom niepełnosprawnym.


Grupa w Klubie Integracji Społecznej

W dniu 12 września, w ramach porozumienia AQUA, wynikającego ze współpracy międzynarodowej przy realizacji projektu pn. „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – Cogito”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal – odbyło się spotkanie w Klubie Integracji Społecznej grupy roboczej złożonej z partnerów z Niemiec i Łotwy.
12-osobowej delegacji została przedstawiona i omówiona działalność i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Goście z Niemiec i Łotwy zostali przede wszystkim zapoznani z problemami bezrobocia oraz z metodami pracy z osobami bezrobotnymi w mieście.


Wizyta studyjna we Francji
W dniach 15-18.07.07 przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczył w wizycie studyjnej w Redon we Francji. Wyjazd odbył się w ramach projektu Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich „Nowa Huta- Nowa szansa”. W skład grupy z Polski weszli pracownicy PIN-u, Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida oraz trzech beneficjentów ostatecznych, w tym dwie osoby niepełnosprawne, które znalazły pracę w manufakturach integracyjnych, utworzonych podczas realizacji projektu.
Głównym celem wizyty było poznanie francuskiego systemu organizacji instytucji, zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym i wykluczonym z rynku pracy.
Podczas pobytu w Redon uczestnicy mieli możliwość zaznajomienia się funkcjonowaniem ośrodków i placówek pomagającym niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży, a także dorosłym. Dzięki wizycie zaistniała możliwość zastosowania osiągnięć francuskich w odniesieniu do zadań projektu PIN.

 

 

 

Delegacja z Chorwacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

W dniu 19 czerwca w siedzibie Filii nr 3 Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z delegacją z Chorwacji.
15 przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz niezależnych ekspertów przebywało w Krakowie w ramach wizyty studyjnej programu CARDS 2003. Grupa zaangażowana jest w projekt „Capacity building and grants to civil society organizations in social service” dotyczący wsparcia organizacji pozarządowych, samorządów i innych partnerów społecznych w Chorwacji, w zakresie podnoszenia poziomu usług społecznych poprzez realizację inicjatyw partnerskich. Projekt zawiera działania edukacyjne: szkolenia i doradztwo oraz kampanie promocyjną. Jednym z elementów wsparcia tworzonych partnerstw była wizyta studyjna w Polsce. Głównym założeniem przyjazdu do naszego kraju było poznanie polskich doświadczeń w zakresie planowania, przygotowania i realizacji projektów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budowania partnerstw pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji polityki społecznej.
Celem spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie było zapoznanie uczestników wizyty studyjnej z rolą MOPS w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Krakowa oraz przedstawienie rezultatów projektów partnerskich realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas spotkania przedstawiono strukturę i rolę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie. Następnie zaprezentowano Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007-2013. Zwrócono uwagę na aspekty demograficzne przy tworzeniu diagnozy potrzeb społeczności lokalnej, związanych z tworzeniem strategii. Przedstawiono wynikające z diagnozy, grupy zagrożeń i omówiono problemy społeczne składające się na nie. Podkreślono główny cel strategiczny oraz omówiono przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach kierunków priorytetowych.
Przedstawiono również projekty partnerskie, w których realizacje zaangażowany jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Spotkanie grupy roboczej AQUA na Łotwie
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczył w dniach 4-5 czerwca w spotkaniu grup roboczych na Łotwie, w ramach partnerstwa ponadnarodowego AQUA, wynikającego ze współpracy realizowanego projektu „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – Cogito”.
Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń związanych z rozwojem i wykorzystaniem metod oceny stosowanych przez instytucje zaangażowane w projekt AQUA.
Podczas spotkań uczestnicy prezentowali również swoje przemyślenia na temat „Pozytywnej Kampanii - Antystygma”. W trakcie dyskusji zostały przedstawione doświadczenia związane z przygotowywaniem i realizacją kampanii informacyjnych w prasie, radiu i telewizji.


Wizyta przedstawicieli Ośrodka PomocySpołecznej z Czech

Z inicjatywy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41b , w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się wizytaprzedstawicieli ośrodkapomocy społecznej zCzech. Spotkanie dotyczyło funkcjonowania systemu pomocy społecznej w Polsce i Czechach ze szczególnymuwzględnieniem struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie i Jihlavie. Podczas wizyty zostały poruszone kwestie związane zrealizacja międzynarodowegoprojektu pt.: „Kiedy brakuje słów”. Spotkanie odbyło się w dniu 27 kwietnia.

 


Wizyta studentów z Kanady w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
W kwietniu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie grupy studentów z Kanady, które było zainicjowane przez Uniwersytet Jagielloński. Podczas wizyty pracownicy ośrodka przedstawili uczestnikom strukturę i zadania funkcjonującego w Krakowie systemu pomocy społecznej


Spotkanie grup roboczej SEEN w Edynburgu

W ramach porozumienia SEEN, dotyczącego współpracy międzynarodowej w realizowanym projekcie „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej- Cogito”, w dniach 21- 24 marca miało miejsce spotkanie grup roboczych w Edynburgu. Dotyczyło ono zagadnień związanych z wymianą dobrych praktyk, zamówieniami publicznymi, społeczną wartością dodaną oraz nowymi instrumentami finansowymi w gospodarce społecznej. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal.Spotkanie grupy roboczej AQUA w Hamburgu

W dniach 18- 21 marca przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejwzięli udział w spotkaniu grup roboczych „Diagnoza i kwalifikacje” oraz„Pozytywna Kampania – antystygma”. Zorganizowane spotkanie jest elementem realizowanego porozumienia AQUA, wynikającego ze współpracy międzynarodowej przy realizacji projektu pn. „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – Cogito”. Wspólnie z partnerami z Niemiec i Łotwy rozmawiano o instrumentach diagnostycznych, umożliwiających określenie zdolności do pracy osób chorujących psychicznie. Podczas wizyty zaprezentowana została wystawa prac plastycznych beneficjentów jako przykład pozytywnej kampanii oraz odbyła się debata na temat pracy dla osób chorujących psychicznie z udziałem pracodawców.


 


Wizyta stażysty z Ukrainy

21 lutego 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gościł pana Wiktora Pustowita z Ukrainy, który odbywał staż w Krakowie. Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowaliPanu Pustwowicie strukturęośrodka oraz przedstawili system pomocy społecznej w Krakowie. Podczas wizyty pan Pustowit miał możliwośćuczestniczyć w hospitacjach jednostek pomocy społecznej zajmujących się pracąz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

 


Wizyta studyjna w Turynie

W styczniu 2007 w ramach porozumienia SEEN, wynikającego ze współpracy międzynarodowej przy realizacji projektu pn. „Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej- Cogito”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal - odbyła się wizyta studyjna przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turynie. Pracownik MOPS podczas swojego pobytu zapoznawał się z funkcjonowaniem spółdzielni socjalnych we Włoszech.