BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi

Szczegółowy zakres działania.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie jest placówką specjalistyczną, zajmującą się problemami diagnozy i terapii nasilonych zaburzeń dyslektyczno – dysgraficzno – dysortograficznych u dzieci i młodzieży.
Jesteśmy jedyną tego typu poradnią na terenie miasta Krakowa oraz całego województwa małopolskiego. Nasza Poradnia mieści się przy ul . św. Gertrudy 2 zlokalizowana jest na obszarze Dzielnicy I Kraków-Stare Miasto, w samym centrum miasta przy głównym trakcie komunikacyjnym. Lokalizacja placówki i łatwość w dojeździe do niej umożliwia szybsze dotarcie dzieci i rodziców na badania i zajęcia z każdego punktu w Krakowie.
Poradnia obejmuje swoją opieką dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich z terenu miasta Krakowa.
Pracownicy Poradni udzielają pomocy dzieciom i młodzieży przejawiającym trudności dyslektyczne, specyficzne trudności w uczeniu się. W Poradni działa Zespół Orzekający rozpatrujący sprawy uczniów dyslektycznych ze szkól mieszczących się na terenie miasta Krakowa. Poradnia jest placówką wspierającą rodziców oraz nauczycieli.
Głównym priorytetem pracy Poradni jest udzielanie pomocy psychologicznej , pedagogicznej i logopedycznej dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi będącymi przyczyną trudności w uczeniu się. Rodziny oraz szkoła są włączane w system opieki nad dzieckiem. W Poradni prowadzona jest pomoc w formie :
- badań diagnostycznych
- opieki postdiagnostycznej ( reedukacja, terapia indywidualna, socjoterapia)
- poradnictwa dla rodziców, nauczycieli,
- poradnictwa szkolno zawodowego dla dzieci dyslektycznych.
Warunkiem przyjęcia dzieci do Poradni jest pisemna zgoda rodziców na badania.
Klasyfikacja dzieci do opieki specjalistycznej odbywa się na podstawie badań sondażowych, konsultacji specjalistycznych u psychologów PPPdDD, skierowań z poradni rejonowych i innych placówek opieki zdrowotnej.
W każdy czwartek pracownicy poradni prowadzą specjalistyczne dyżury konsultacyjne , kwalifikujące dzieci zgłoszone do poradni na badania.
W ramach dyżurów konsultacyjnych pracownicy udzielają informacji oraz wsparcia:
- dla rodziców i dzieci dotkniętych problemem dyslektycznym ,
- dla dzieci oraz rodziców uczniów z zaburzeniami mowy
- dla rodziców dzieci chorych z problemami dyslektycznymi uczęszczających do przedszkoli i szkół integracyjnych.