ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW


Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. ,,a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 

Uchwaly Rady Miasta Krakowa określające zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków