BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza

Misja szkoły


SZKOŁA TWÓRCZA, PRZYJAZNA I BEZPIECZNA

Naszym celem jest tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój każdego ucznia ( z uwzględnieniem jego zdolności i możliwości) w świadomym i samodzielnym zdobywaniu wiedzy w atmosferze przyjaźni i bezpieczeństwa na podstawie fundamentalnych zasad moralnych (prawdomówności, odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka).

Za szczególnie ważne uznajemy wychowanie młodego człowieka, dlatego kształtowanie postaw zapisanych w szkolnym programie wychowawczym oraz stałe dążenie do tworzenia atmosfery bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku, minimalizowanie zagrożeń poprzez promocję zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałanie patologiom jest priorytetem w naszych działaniach.

Chcemy też wykształcić u naszych uczniów potrzebę oraz umiejętność korzystania z dorobku kultury polskiej i swiatowej z szczególnym uwzględnieniem możliwosci, które stwarza Kraków poprzez wyjścia do teatrów i kin, zwiedzanie krakowskich muzeów, poznawanie historii miasta, jego zabytków i tradycji.