Sesja VIII kadencja RMK numer XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (29 Kwiecień 2020)


Posiedzenie nr 1  (29 Kwiecień 2020r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.


2. Zmiana uchwały NR XCVIII/2557/18 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1172


3. Zatwierdzenie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1174


4. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1144


5. Zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/973/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1194


6. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1193


7. Ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1196


8. Uchylenie uchwały Nr LII/977/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1173


9. Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2020 roku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1140


10. Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1180


11. Określenie rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1167


12. Przystąpienie Gminy Miejskiej Kraków do Społeczności Climate-KIC / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1175


13. Rozwiązanie Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 oraz likwidacji wchodzących w jego skład XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1148


14. Przekształcenie Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Grochowej 23 na os. Szkolne 19 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1164


15. Likwidacja przez wygaszanie XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1137


16. Likwidacja przez wygaszanie XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek pn. ''Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących'' w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1138


17. Zmiana uchwały Nr XXV/569/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia strefy płatnego parkowania / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 1161


18. Rezolucja w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 1203-R


19. Rezolucja w sprawie powołania zespołu zadaniowego do walki ze skutkami koronawirusa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 1204-R


20. Oświadczenia, komunikaty.


21. Zamknięcie sesji.


Wyniki głosowań