Sesja VIII kadencja RMK numer XXVI SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (9 Październik 2019)


Posiedzenie nr 1  (9 Październik 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 6 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 647


5. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 648


6. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w dziale 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 659


7. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 700 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 754, 757, 801, 854, 900, 921, 925 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 660


8. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 900, zmniejszenia planu dochodów i wydatków w działach: 854 i 921 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 661


9. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 662


10. Rezolucja w sprawie zagospodarowania terenów pod estakadami kolejowymi na Grzegórzkach / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 666-R


11. Udzielenie dotacji dla Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Na XXV sesji RMK /25.09.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego A. Buszka Rada odesłała projekt do projektodawcy w celu uzyskania informacji dotyczącej potwierdzenia funkcjonowania Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie w kolejnym roku, w tym zapewnienia personelu w jednostce.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 65712. Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 664


13. Ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do stworzenia na działkach nr 78/16 P-35; 78/18 P-35; 165/2 P-34; 164/4 P-34, będących własnością, współwłasnością lub których użytkownikiem jest Gmina Miejska Kraków, znajdujących się w okolicy ul. Lubostroń, parku miejskiego otwartego dla mieszkańców / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 626


14. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wprowadzenia programu profilaktyki raka piersi skierowanego do kobiet w wieku 20-49 lat / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 651


15. Przyjęcie lokalnego Programu Wsparcia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych w dostępie do instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miejska Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 652


16. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących stworzenia programu budowy na terenie Krakowa tzw. pitników, czyli ogólnodostępnych źródełek zasilanych wodą z miejskich wodociągów

Na XXVI sesji RMK /9.10.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Michała Starobrata Rada odesłała projekt do Komisji Budżetowej celem dokonania analizy dyskusji nad tematami finansowymi

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 66517. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszaru Wesoła położonego w rejonie ul. Kopernika / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 670


18. Zmiana uchwały NR LXVI/1650/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 lipca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 544


19. Udzielenie dotacji miejskiej instytucji kultury - Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 674


20. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 673


21. Wybór Przewodniczącego Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa/ Druk nr 678


22. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa/ Druk nr 679


23. Zmiana uchwały Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 676


24. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 677


25. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/1116358 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Okólnej 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 653


26. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 33 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 668


27. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 16 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Długiej Nr 31/Pędzichów 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 669


28. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z póżn. zm.) / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 650


29. Zmiana uchwały Nr LXXX/1223/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą "Krakowski program małej retencji wód opadowych" / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 675


30. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Obozowa - Skośna" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 685


31. Skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 4 października 2019 r. nr WN-II.4131.1.38.2019, stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/502/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 687


32. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miasta Krakowa nr LXXXIX/2177/17 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 688


33. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa Karty Praw Osób Bezdomnych / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 689


34. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa) dotyczącej budowy kładki pieszo-rowerowej pomiędzy Dębnikami a Zwierzyńcem / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 690


35. Skarga na działania Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 691


36. Oświadczenia, komunikaty.


37. Zamknięcie sesji.