Sesja VIII kadencja RMK numer XIV SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (24 Kwiecień 2019)


Posiedzenie nr 1  (24 Kwiecień 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


5. Ogłoszenie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK oraz Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie w jedną instytucję kultury o nazwie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 275


6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5134/1051152 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Aleksandry 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyń / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 251


7. Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz "Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci" w Krakowie zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Odmętowej z jednoczesną sprzedażą budynku na niej położonego wraz z udzieleniem 90% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz ceny sprzedaży w/w budynku / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 252


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3739/1000617 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 18 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 256


9. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności i prawa współwłasności nieruchomości gruntowych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków na cele realizacji inwestycji drogi ekspresowej S-7 na terenie Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 257


10. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 176/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Włoskiej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 261


11. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 221/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Witosa 27 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 262


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4175/273233 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (...) położonym na os. Bohaterów Września 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 272


13. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 852 i 900 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 279


14. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 280


15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Projektowana nowa kategoria ul. Buszka" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 260


16. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 263


17. Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku przy ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 264


18. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposoby ich przyznawania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 284


19. Ustanowienie nagrody "Mecenas Kultury Krakowa" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 287


20. Zwiększenie dotacji podmiotowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 308


21. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie projektu ''Witaminowa Bomba'' / projektodawca Komisja Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych/ Druk nr 238


22. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zmiany lokalizacji planowanego Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 290


23. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie uchwalenia i realizacji Nowohuckiego Pakietu Jubileuszowego z okazji 70-lecia Nowej Huty / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 291


24. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 300


25. Skarga na działanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 304


26. Skarga na działanie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 305


27. Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Dzielnicy Nr XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 roku / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 337


28. Powołanie Miejskiego Komisarza Wyborczego / projektodawca PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA / Druk nr 336


29. Powołanie Komisji Odwoławczej w wyborach uzupełniających do Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie w okręgu wyborczym nr 15 w 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 338


30. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 801, 851, 854 i 855 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 801, 851, 854 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 310


31. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 750, 801, 852, 853, 854 i 855) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 311


32. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 758, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 312


33. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 853, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 313


34. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 314


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3964/1006338 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 15 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 288


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 193/10000 części w nieruchomości gruntowej, związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Wysłouchów 22B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 289


37. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4277/127604 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr (?) położonym na os. Bohaterów Września 46 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 292


38. Ustalenie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2019 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 309


39. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żabiniec" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 266


40. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Olszanica" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 293


41. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowe Miasto" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 294


42. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mydlniki" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 295


43. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zakamycze" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 296


44. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Bielany" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 297


45. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Podkamyk" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 298


46. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF"

Na XVI sesji RMK /22.05.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnych: M. Drewnickiego i Ł. Sęka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 299


47. Oświadczenia, komunikaty.


48. Zamknięcie sesji.