Podmioty uprawnione do składania wniosków:


1. Wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury i sztuki mogą składać:

1/ Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa,
2/ wyższe szkoły artystyczne,
3/ związki twórców i stowarzyszenia kulturalno – społeczne,
4/ instytucje artystyczne, kulturalne i wydawnicze.


2. Wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie nauki i techniki mogą składać instytucje określone w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz:

1/ Komisje Rady Miasta Krakowa:
- Edukacji i Kultury Fizycznej,
- Mienia i Rozwoju Gospodarczego,
- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
- Infrastruktury,
- Sportu i Turystyki,
2/ wyższe szkoły i instytuty naukowo-badawcze,
3/ towarzystwa naukowe, stowarzyszenia naukowo-techniczne i organizacje techniczne.”

3. Wnioski o przyznanie nagród za prace dyplomowe studentów mogą składać instytucje określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz organizacje studenckie.


4. Wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie sportu mogą składać:

1/ Komisje Rady Miasta Krakowa:
- Edukacji i Kultury Fizycznej,
- Sportu i Turystyki,
2/ związki sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,
3/ Akademia Wychowania Fizycznego i inne wyższe uczelnie miasta Krakowa,
4/ stowarzyszenia dziennikarzy sportowych.