Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne, w tym opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej. Oświadczenie składa się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości wyżej wymienionej opłaty.

 

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne będą składały oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

 

Stosownie do art. 6 nowelizacji Prawa wodnego - podmioty korzystające z usług wodnych składają po raz pierwszy Wodom Polskim oświadczenia za pierwszy pełny kwartał przypadający po dniu wejścia w życie nowelizacji Prawa wodnego. Nowelizacja Prawa wodnego weszła w życie pod koniec trzeciego kwartału (w dniu 20 września 2018 r.), a więc pierwszym pełnym kwartałem jest kwartał czwarty 2018 r. W tej sytuacji podmioty będą składały Wodom Polskim po raz pierwszy oświadczenia w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz opłaty na potrzeby chowu lub hodowli ryb, za czwarty kwartał 2018 r., a więc

w terminie 1 - 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich po dniu 1 grudnia 2018 r.

 

Zasada określona w przywołanym art. 6 nowelizacji Prawa wodnego dotycząca pełnego kwartału, za który składa się po raz pierwszy oświadczenie, nie obejmuje podmiotów składających oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W przypadku tych podmiotów obowiązek składania oświadczeń wchodzi w życie wraz z dniem wejścia w życie ustawy. Oznacza to, że podmioty te składają po raz pierwszy oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za III kwartał 2018 r., a więc w terminie 1 - 30 października 2018 r.

Wzór oświadczenia jest dostępny w PGW Wody Polskie.

(Źródło informacji: https://wodypolskie.bip.gov.pl).

 

 

Oświadczenia, uzupełnione przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłaty retencyjnej, należy składać:

- w wersji elektronicznej, poprzez przesłanie skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia na adres e-mail: gk.umk.@um.krakow.pl ;

- w formie dokumentu papierowego, za pomocą poczty na adres:

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Gospodarki Komunalnej

os. Zgody 2

31-949 Kraków

- osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2.

 

Wzór oświadczenia

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 Prawo wodne

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne

 

Stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie