Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu planu urządzenia lasu - uroczysko Górka Pychowicka i Zaborze oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 33, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r poz. 1405 z późn. zm.) Zarząd Zielni Miejskiej w Krakowie informuje, że w dniach od 20 września 2017 r. do dnia 19 października 2017 r., tj. na okres 30 dni, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat), w godzinach 7:30 – 15:00, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt Planu Urządzenia Lasu dla gruntów własności Skarbu Państwa zarządzanych przez ZZM (uroczysko Górka Pychowicka i Zaborze), oraz Prognoza Oddziaływania Na Środowisko projektów: Planu Urządzenia Lasu, Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu lasu dla lasów na terenie Gminy Miejskiej Kraków opracowanych dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie na lata 2018-2027.

Zastrzeżenia i wnioski do można wnosić do dnia 11 października 2017r. do Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, pokój 28 (sekretariat).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie ZZM lub za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres sekretariat@zzm.krakow.pl

zobacz dokument

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
HUBERT KACPRZYK
Data wytworzenia:
2017-09-19
Data publikacji:
2017-09-19
Data aktualizacji:
2017-09-19