BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że aukcja 30 września 2020 r. zostanie przeprowadzona w sali gimnastycznej usytuowanej w budynku przyległym do siedziby Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie – wejście do sali gimnastycznej od strony parkingu.

 

Aukcja 30 września 2020 r. rozpocznie się o godz. 900, z tym zastrzeżeniem, że aukcje na poszczególne lokale, ujęte w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji/aukcji celowej, zostaną podzielone na tury.

 

Ilość tur, w tym adres poszczególnych lokali licytowanych w danej turze oraz godziny przeprowadzenia poszczególnych tur zostaną określone po zakończeniu terminu przyjmowania ofert, tj. 29 września 2020 r.

Powyższa informacja zostanie podana do wiadomości publicznej:

- na stronie internetowej ZBK,

- na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie.

 

Zasady najmu lokali użytkowych oraz zasady przeprowadzenia aukcji określa zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

 

Oferty przystąpienia do aukcji, wg wzoru ustalonego ww. przepisami przyjmowane są do 28 września 2020 r. do godz. 1500 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Wadium w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji, płatne jest do 28 września 2020 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale, bez podania przyczyny – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

 

Szczegółowe informacje dot. aukcji znajdują się na stronie https://zbk-krakow.pl/aukcje___przetargi_na_lokale_uzytkowe/242563,2011,komunikat,aukcja_na_najem_lokali_uzytkowych_w_dniu_30_wrzesnia_2020_r__.html

 

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
EWA RZEPISZCZAK
Data wytworzenia:
2020-09-09
Data publikacji:
2020-09-09
Data aktualizacji:
2020-09-09