Archiwum BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
Dokument archiwalny
ZASADY ROZPATRYWANIA SPRAW ORAZ OGRANICZENIA URZĘDOWANIA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 (KORONAWIRUS)

Zasady rozpatrywania spraw  oraz ograniczenia urzędowania w związku z zagrożeniem COVID-19 (Koronawirus) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

 

OGŁOSZENIE

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W KRAKOWIE – POWIAT GRODZKI

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

 

 

 

 

WYKONYWANIE ZADAŃ 

I. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki wykonuje wszelkie zadania nałożone na niego przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm. – dalej „ustawa Prawo budowlane”), z zastrzeżeniem, że do odwołania czynności procesowe wymagające udziału osób trzecich (których nie można przeprowadzić zdalnie) oraz czynności kontrolne w terenie przeprowadza się w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia.

W przypadkach, w których nie jest możliwe przeprowadzenie czynności kontrolnych w terenie, organ korzysta ze swoich pozostałych uprawnień m.in. do żądania przedstawienia informacji i dokumentów.

Podstawa prawna: § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).

 

 

 

II. Do odwołania zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Inspektoratu. Wszelkie pisma można składać przy pomocy platformy ePUAP, za pomocą poczty tradycyjnej lub w urnie znajdującej się w siedzibie Inspektoratu (w przypadku skorzystania z urny – brak możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia dokumentów). Informacje dotyczące składania pism przez ePUAP znajdują się na stronie www.pinb-grodzki.krakow.pl oraz na stronie BIP – w zakładce „Elektroniczna Skrzynka Podawcza”.

Podstawa prawna: § 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697).

 

 

 

WSTRZYMANIE I ZAWIESZENIE TERMINÓW

 

 

III. Na okres stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) wstrzymane i zawieszone zostały terminy procesowe w postępowaniach administracyjnych. Wstrzymanie i zawieszenie terminów dotyczy m.in. terminu na złożenie odwołania, terminów wyznaczonych stronom w wezwaniach lub postanowieniach na przedłożenie dokumentów, nakazów decyzji itp.

W pewnych przypadkach organ może jednak wyznaczyć termin na dokonanie określonych czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą. Odpowiednia informacja znajdować się będzie w decyzji, postanowieniu lub wezwaniu, które otrzyma strona.

Czynności dokonane w okresie wstrzymania i zawieszenia terminów są skuteczne (np. zrzeczenie się przez stronę prawa do wniesienia odwołania).

Podstawa prawna: art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 oraz ust. 4 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

IV. Na okres stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) wstrzymane i zawieszone również zostały terminy, które ustawa wyznacza organowi na załatwienie spraw.

W okresie tym przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się.

Czynności dokonane w okresie wstrzymania i zawieszenia terminów są skuteczne (np. wydanie przez organ nadzoru budowlanego postanowienia lub decyzji).

Podstawa prawna: art. 15 zzs ust. 7, 8 oraz ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 

ZMIANY W PROCEDURZE PRZYJĘCIA DO UŻYTKOWANIA 

V. Na okres stanu epidemii (stanu zagrożenia epidemicznego) zawieszono obowiązywanie art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo budowlane. Zatem obecnie wszystkie obiekty podlegają przyjęciu do użytkowania w trybie zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 54 ustawy Prawo budowlane).

Wyjątkiem są przypadki określone w art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane – tj. jeżeli obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie został nałożony w decyzji nadzoru budowlanego, to w dalszym ciągu należy wystąpić o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Podstawa prawna: art. 31zy1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

VI. Wstrzymanie i zawieszenie terminów obejmuje również termin dla organu nadzoru budowlanego do wniesienia sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Inwestor po zawiadomieniu o zakończeniu robót budowlanych lub złożeniu wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie może przystąpić do użytkowania obiektu po wydaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

W celu przyspieszenia procedury zaleca się inwestorom, aby po złożeniu „papierowych” dokumentów wyrazili zgodę na doręczenie zaświadczenia w formie elektronicznej przez ePUAP – można to zrobić tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/inne-sprawy-urzedowe/korespondencja-z-urzedem/zgoda-na-doreczanie-pism-za-pomoca-srodkow-komunikacji-elektronicznej/pinbkrkpg. W oświadczeniu o zgodzie na doręczanie przez ePUAP należy podać co najmniej: dane inwestora oraz opis obiektu budowlanego (tak, aby można w sposób jednoznaczny określić, jakiego zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy zgoda).

Podstawa prawna: art. 15 zzs ust. 8 pkt 2 oraz ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 

ZDALNY WGLĄD W AKTA

 

 

 

VII. Do odwołania zapewnia się stronom udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy wyłącznie poprzez środki komunikacji elektronicznej, o ile warunki techniczno-organizacyjne pozwalają na takie udostępnienie.

W celu udostępnienia akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy strona składa wniosek w formie elektronicznej (przez ePAUP – można to zrobić tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/wniosek-o-udostepnienie-akt-sprawy-on-line/pinbkrkpg) lub w formie tradycyjnej. Wniosek musi zostać podpisany podpisem odpowiednio elektronicznym lub odręcznym strony lub jej umocowanego pełnomocnika. We wniosku tym strona wskazuje adres elektroniczny na który mają zostać udostępnione akta sprawy lub poszczególne dokumenty stanowiące akta sprawy.

Udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy następuje w formie:

1) przesłania skanów dokumentów na adres elektroniczny wskazany przez stronę;

2) transmisji audiowizualnej – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej przesyłana jest na adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Podstawa prawna: art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 

ZDALNE PRZEPROWADZANIE CZYNNOŚCI

 

 

 

VIII. Do odwołania, o ile przemawia za tym interes strony, przeprowadza się czynności w toku postępowania wymagające zgodnie z przepisami prawa osobistego stawiennictwa, również przez udostępnienie przez stronę lub innego uczestnika postępowania swojego wizerunku w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

W wezwaniu do udziału w czynności lub zawiadomieniu o czynności wskazany zostanie sposób organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej.

Jeżeli z wnioskiem o przeprowadzenie czynności w sposób zdalny występuje strona lub inny uczestnik postępowania, to we wniosku tym winna podać swój adres elektroniczny. Jeżeli organ postanowi przeprowadzić czynność w formie zdalnej, to na adres podany we wniosku zostaną przesłane informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia transmisji audiowizualnej.

Podstawa prawna: art. 15zzzzzn pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

 

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Krakowie – Powiat Grodzki

 

mgr inż. Małgorzata Boryczko

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. MAŁGORZATA BORYCZKO
Osoba publikująca:
MARIUSZ KWIECIEŃ
Data wytworzenia:
2020-04-22
Data publikacji:
2020-04-22
Data aktualizacji:
2020-04-30