Skonsolidowany bilans Gminy Miejskiej Kraków

 

  • Bilans jest to tabelaryczne przedstawienie aktywów i pasywów określonej jednostki organizacyjnej w układzie na początek i koniec danego roku
  • Bilans skonsolidowany Gminy Miejskiej Kraków sporządzany jest w oparciu o: bilans wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilanse jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz skonsolidowane bilanse instytucji kultury, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, fundacji i spółek kapitałowych, w których Gmina Miejska Kraków posiada akcje lub udziały
  • Dniem bilansowym jest ostatni dzień roku kalendarzowego
  • Podstawę prawną sporządzenia bilansu skonsolidowanego stanowią:
- Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. rozdz. 6 (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, poz. 55, poz. 1495, poz. 1571, poz. 1655 i poz. 1680, z 2020 r. poz. 568),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342),

- Zarządzenie Nr 723/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.03.2020 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków.
 

 Skonsolidowany bilans Gminy Miejskiej Kraków za 2019 r.

 

 

 ARCHIWUM (Bilanse Gminy Miejskiej Kraków od roku 2003 do 2016 dostępne są w Archiwum BIP MK)