BIP MJO - Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś

 

DYREKTOR  INTEGRACYJNEGO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 20 "PLUSZOWY MIŚ"
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

POMOC KUCHENNA


1. Wymagania formalne
   - wykształcenie średnie lub zawodowe (preferowane gastronomiczne).

2. Wymagania dodatkowe
   - aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

   - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

   - predyspozycje osobowościowe: cierpliwość, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność,

   - mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

3. Zakres obowiązków
  - prace związane z obróbką artykułów spożywczych oraz obsługa pralni,

  - utrzymywanie w czystości poszczególnych pomieszczeń i urządzeń,

  - przestrzeganie przepisów związanych z BHP i HACCP,
  - wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego lub dyrekcję.

4. Warunki pracy i płacy:

  - wymiar czasu pracy: 0,5 etatu,

  - zatrudnienie od 01.09.2018,

  - wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów Dz.U. nr 91 poz. 408 z póź. zmianami,

  - miejsce pracy: Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś” ul. Okólna 6, 30-684 Kraków,

  - zatrudnienie na okres 3 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.


5. Wymagane dokumenty:

  - list motywacyjny,

  - Curriculum Vitae /ze zdjęciem/ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

  - kopia aktualnej książeczki zdrowia.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

   Oferty składa się poprzez wysłanie wskazanych powyżej dokumentów pocztą tradycyjną na w/w adres placówki, pocztą elektroniczną (zlobek.nr.20@gmail.com)
   lub osobiste ich doręczenie w terminie do dnia 31.07.2018 roku do godz. 14.00. Decyduje data wpływu.
   Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   O spełnieniu wymogów formalnych i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy
   lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy
   informacyjnej placówki. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

7. Ilość etatów
    0,5 etatu
Dyrektor Stanisława Róg

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (Pomoc kuchenna)