Projekt: Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz ul. Limanowskiego 13 i 15

 

Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Wartość: : 909 171,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 560 775,00 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

Realizacja: 01-06-2017 do 28-11-2019

 

Opis projektu

W ramach projektu nastąpi całkowita przebudowa nawierzchni chodników i nawierzchni betonowej, połączona z niwelacją barier architektonicznych i uporządkowaniem sposobu parkowania pojazdów oraz budowa wygodnego ciągu pieszo-rowerowego z terenu podwórza w kierunku ul. Krakusa. Budowa oświetlenia terenu złożonego z lamp LED typu parkowego. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego. Nastąpi uporządkowanie zieleni. Utworzona zostanie przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna z bezpieczną nawierzchnią. Przebudowie poddana zostanie wiata śmietnikowa, oraz kanalizacja deszczowa, ze względu na zły stan techniczny skutkujący obecnie ciągłym podmywaniem nawierzchni i jej degradacją. Montaż stojaków na rowery i koszy na śmieci. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i zbuduj”.