BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków (adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Inspektor w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat

(Nr ref. 19-ZZM-2018)

 

 

1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe,

c) staż pracy:

- minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym, w tym co najmniej 6 - miesięczne doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze zamówień publicznych (udokumentowane doświadczenie w pracy).

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe

a) Ukończone kursy, szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

b) Znajomość przepisów z zakresu :

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;

- Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;

c) znajomość:

- Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2005 r. Nr 256, poz. 1804 z późn. zm.),

- Statutu ZZM stanowiącego załącznik do uchwały nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. oraz wynikających z niego zadań i zagadnień merytorycznych, wraz ze zmianami i zarządzeniami wewnętrznymi jednostki,

d) bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint);

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

f) zorientowanie na realizowanie postawionych celów, dokładność, zaangażowanie, odpowiedzialność, bezstronność;

g) umiejętność przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

h) praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń (przepisów) wykonawczych;

i) znajomość języka obcego, preferowany angielski;

j) biegła znajomość obsługi komputera;

k) umiejętności organizacyjne oraz logicznego myślenia;

l) wysokie zdolności komunikacyjne;

m) solidność, zaangażowanie i uczciwość w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

n) dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań w trybach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przewidzianych w aktach wewnętrznych jednostki

2. sporządzanie pism i dokumentów wynikających z procedur przewidzianych ustawą Pzp, oraz przewidzianych w aktach wewnętrznych jednostki, prowadzenie korespondencji (specyfikacje, ogłoszenia, zawiadomienia, odpowiedzi na zapytania, pisma wynikające z procedur odwoławczych, protokoły, umowy, zapytania itp.)

3. kompleksową obsługę postępowań od momentu jego wszczęcia

do podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego

4. kompleksowa obsługa ZZM w zakresie regulowanym ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przewidzianych w aktach wewnętrznych jednostki

5. współpraca z komórkami organizacyjnymi związana z realizacją zamówień w ZZM

6. współpraca przy opracowaniu rocznego planu zamówień ZZM i prowadzeniu sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;

7. sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych oraz przewidzianych w aktach wewnętrznych jednostki

8. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych oraz zbioru dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień publicznych oraz przewidzianych w aktach wewnętrznych jednostki

9. uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Przetargowych

10. przygotowywanie materiałów dla Komisji Przetargowych na sesję otwarcia ofert i wyboru wykonawców, sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z przedmiarem i SIWZ

11. obsługa techniczna komisji przetargowych i sądów konkursowych

12. przygotowywanie umów z wykonawcami

13. nadzór nad możliwością wprowadzania zmian do umów w sprawach dotyczących zamówienia publicznego, w świetle zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym również weryfikacja i monitorowanie faktu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia

14. prowadzenie Głównego Rejestru Umów i Aneksów, prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umów i terminowego wykonania umów

15. prowadzenie rejestrów zamówień, sporządzanie sprawozdań, uzgadnianie harmonogramów i przygotowywanie planów zamówień

16. archiwizację

17. przechowywanie i zabezpieczanie materiałów, dotyczących udzielonych zamówień publicznych

18. doradztwo i udzielanie informacji pracownikom ZZM z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

5. Warunki pracy i płacy

a) wymiar czasu pracy: 1 etat;

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas określony lub nieokreślony;

c) miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy;

e) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2 500,00 zł do 3 300,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z Regulaminem premiowania ZZM;

 

6. Wymagane dokumenty

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) – podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 19-ZZM-2017 " - w terminie do dnia: 16.07.2018 r.

Decyduje data wpływu do ZZM.

Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZZM ul. Reymonta 20,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258

 

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

Piotr Kempf

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko: Inspektor w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat

(Nr ref. 19-ZZM-2018)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 2 kandydat/ów, w tym 1 oferta wpłynęła po terminie. W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 1 kandydat/ów .

 

Kandydat, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu zostanie powiadomiony indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25.07.2018 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 19-ZZM-2018)