BIP MJO - Przedszkole Nr 99
DYREKTOR Samorządowego Przedszkola nr 99 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent ds. kadr


1. Wymagania formalne

a) spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202) określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) co najmniej wykształcenie średnie

 
2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ZFSŚ, KPA i innych przepisów niezbędnych na stanowisku pracy;

b) umiejętność obsługi komputera, systemów operacyjnych, programów komputerowych i Internetu (Windows, MS Office, SIO, ZSZO, GUS);

c) umiejętność organizowania pracy, szybkiego podejmowania obiektywnych decyzji;

d) komunikatywność, życzliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów;

 
3. Zakres obowiązków

a) opracowywanie analiz, sporządzanie okresowych sprawozdań;

b) załatwianie spraw w ZEO;

c) wprowadzanie danych dotyczących przedszkola oraz wykonywanie sprawozdań GUS,

d) wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą;

e) wspomaganie pracowników przedszkola w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i multimedialnego

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora

 
4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy: 1/5 etatu

- wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. 2014 poz. 1786)

- miejsce pracy: Samorządowe Przedszkole nr 99 w Krakowie, os. Stalowe 10, 31-921 Kraków

- zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

- pierwsza umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

 5. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny;

2. życiorys;

3. kserokopie świadectw pracy;

4. kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7. oryginał kwestionariusza osobowego;

8. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowego;

9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202).

 

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. godz. 12:00 na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 99

31-921 Kraków

Os. Stalowe 10

Aplikacje, które wpłyną do Samorządowego Przedszkola nr 99 w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjne zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 99 w Krakowie po zakończeniu procedury naboru.

 7. Ilość etatów
1/5 etatu


Dyrektor Iwona Aleksandrowska- Wojtas

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 99 ()