BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 116
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 116
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR DS KADR


1. Wymagania formalne
• posiada obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
• posiada wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy,
• posiada wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 5 letni staż pracy
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe
doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach oświatowych,
• znajomość przepisów z zakresu prawa pracy- Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych,
• znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela,
• biegła znajomość pakietu biurowego MS OFFICE,
• biegła znajomość programów kadrowych -ZSZO , programu SIO i programu sprawozdawczego GUS,
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
• dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy,
• samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
• wysoka kultura osobista.


3. Zakres obowiązków

• prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie ze stosownymi przepisami - Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela,
• obsługa programu Kadry- ZSZO
• sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu stanu i ruchu kadrowego,
• sporządzanie sprawozdań statystycznych dla celów GUS,
• przygotowywanie, weryfikację i wprowadzanie danych do SIO,
• obsługę kadrową w zakresie poprawności przygotowywanych dokumentów,
• przygotowanie umów dla nauczycieli i pracowników,
• przygotowanie świadectw pracy i dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy,
• prowadzenie akt personalnych wszystkich pracowników,
• przygotowywanie umów-zleceń ,
• prowadzenie i ustalanie urlopów pracowników administracji i obsługi,
• sporządzanie dokumentacji związanej z przejściem pracowników do innej jednostki, na renty lub emerytury,
• prowadzenie na bieżąco rejestru absencji chorobowej i urlopów.
• przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy;
• ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
• prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności
• wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika; rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela
• pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji4. Warunki pracy i płacy:

1. Zatrudnienie umowa o pracę
2. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Samorządowego Przedszkola nr 116
5. Wymagane dokumenty:

• uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty),
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
• oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku samodzielny referent,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami)).
Wszystkie oświadczenia oraz CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora ds. kadr" należy składać osobiście w kancelarii Samorządowego Przedszkola nr 116 do dnia 22 czerwca 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 lub wysłać pocztą na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 116

os. Jagiellońskie 16

31-833 Kraków

2. O terminie decyduje data wpływu do kancelarii przedszkola. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/


7. Ilość etatów : 0,3 etatu

 

Elżbieta Pańszczyk

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 116

 
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 116 (2)