BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 116
DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 116
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SAMODZIELNEGO REFERENTA D/S ADMINISTRACJI I ZAOPATRZENIA

od dnia 1.09.2018 r.

/pełny etat- umowa o pracę/

 


1. Wymagania formalne

1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 223 poz. 1458 z póź. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z 24 września 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego;

3. Wykształcenie średnie, mile widziane ekonomiczne-doświadczenie  min. 4 lata

4.Wykształcenie wyższe -doświadczenie  min. 2 lata

5. Znajomość ustawy o finansach publicznych.

6. Znajomość regulacji prawnych w zakresie systemu HACCP, zbiorowego żywienia.

7. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, poczta elektroniczna).

8. Zaświadczenie o niekaralności.


2. Wymagania dodatkowe

1. Predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole.

2. Dyspozycyjność.

3. Znajomość i obsługa programu "Spiżarnia" oraz ZSZO / moduł finanse, majątek/.

4. Prawo jazdy.
3. Zakres obowiązków

1. Zaopatrywanie przedszkola w artykuły spożywcze, środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt kuchenny - zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

2. Prowadzenie dokumentacji należności za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

3. Kontrolowanie zgodności wydawanych posiłków pod względem jakościowym i ilościowym.

4. Nadzorowanie sporządzania posiłków, przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej oraz terminu przydatności do spożycia artykułów żywieniowych, właściwe ich przechowywanie w magazynie.

5. Sporządzanie jadłospisów.

6. Prowadzenie magazynu żywnościowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Prowadzenie dokumentacji HACCP.

8. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań do MCOO.

9. Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i załatwianie spraw w MCOO w zakresie finansowym i związanym z procedurą obiegu dokumentów.

11.Obsługa w ZSZO modułu majatek.

12. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.
4. Warunki pracy i płacy:

1. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.Uz 2016 r. poz. 902, z 2017 r poz. 60 z dnia 29.08.2017 poz. 1621)

2. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu od 01.09.2018 r. możliwość uzyskania umowy na czas  nieokreślony.
3.Miejsce pracy Kraków os.Jagiellońskie 16

4.Przemieszczanie się środkami komunikacji miejskiej
5. Wymagane dokumenty:

1. Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych.

4. CV, list motywacyjny.

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Dokumenty: List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24.05.2018 r. poz 1000)

7. Kandydat, któremu zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia powinien dostarczyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

8.Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej o danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych.6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. administracji i zaopatrzenia" należy składać osobiście w kancelarii Samorządowego Przedszkola nr 116 do dnia 22 czerwca 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 lub wysłać pocztą na adres:

Samorządowe Przedszkole nr 116

os. Jagiellońskie 16

31-833 Kraków

2. O terminie decyduje data wpływu do kancelarii przedszkola. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/7. Ilość etatów
1
Dyrektor Elżbieta Pańszczyk

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 116 (2)