BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

 

Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym

Nr ref. 04/2018

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b) Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowany kierunek: rachunkowość i finanse.

c) Doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy w komórce finansowo – księgowej.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów z zakresu:

• Ustawy o finansach publicznych

• Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

• Ustawy o rachunkowości,

• Ustawy o podatku od towarów i usług

• Ustawy o samorządzie gminnym

• Ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji księgowej, klasyfikacji budżetowej, sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz rozliczania podróży służbowej:

a) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

b) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

c) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

4. Doświadczenie zawodowe związane z rachunkowością budżetową, w tym sprawozdawczością budżetową,

5. Kursy i szkolenia z zakresu księgowości,

6. Praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych, sporządzania dowodów księgowych,

7. Znajomość obsługi programów MS Office,

8. Umiejętność pracy w zespole

9. Rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji księgowej,

2. Prowadzenie ewidencji księgowej w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej,

3. Dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych dotyczących realizowanych dochodów, wydatków,

4. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,

5. Wystawianie faktur i kontrola wpłat należności,

6. Prowadzenie rejestru faktur, not korygujących, umów, zleceń, gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych,

7. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych pod kątem sporządzania rejestru VAT zakupu i sprzedaży,

8. Wystawianie potwierdzeń sald,

9. Uzgadnianie sald kont bilansowych i pozabilansowych,

10. Prowadzenie czynności w zakresie uzgodnień księgowych, niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości budżetowej oraz finansowej jednostki,

11. Dokonywanie uzgodnień w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej jednostki pod względem weryfikacji sald oraz prawidłowości ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości,

12. Bieżąca współpraca i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi jednostki w zakresie realizowanych czynności,

13. Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia

służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 2500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem

wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego.

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 04/2018" - w terminie do dnia 21.06.2018 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1 etat

 

 

Dyrektor Krzysztof Kowal

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym nr ref. 04/2018