BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Ogłoszenie o naborze nr 28611 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referent prawny

Referat Prawno-Egzekucyjny

 

etat: 1

stanowisko: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Kraków

ADRES URZĘDU:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie –

Powiat Grodzki

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 

WARUNKI PRACY

- praca biurowa z dokumentami w siedzibie z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin,

- przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie miasta Krakowa – samochód na wyposażeniu inspektoratu,

- telefoniczny kontakt z klientami na zewnątrz,

- praca na 5 i 6 piętrze w budynku, w którym jest podjazd, winda, toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 

ZAKRES ZADAŃ

prowadzenie spraw administracyjnych na podstawie Ustawy Prawo budowlane Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późn. zm.

oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego DZ.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm. ,

prowadzenie spraw egzekucyjnych na podstawie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz.U. z 2017r. poz.1201 z późn. zm.,

opracowanie w celu udzielenia, informacji publicznych na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.

prowadzenie korespondencji urzędowej,

przyjmowanie stron,

obsługa prawna inspektoratu

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w administracji publicznej (obsługa prawna)

znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji, ustawy o dostępie do informacji publicznej

zdolność analitycznego myślenia,

biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych,

komunikatywność,

odpowiedzialność, terminowość i odporność na stres,

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego

obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 21 czerwca 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie

będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

reprezentowany przez Małgorzatę Boryczko, 30-552 Kraków ul. Wielicka 28 A, tel. 12 616 56 40

Kontakt do inspektora ochrony danych: Mirosława Starnowska, ochronadanychosobowych@pinb-grodzki.krakow.pl,

tel. 12 616 56 44

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: członkowie komisji rekrutacyjnej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w

Krakowie - Powiat Grodzki

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego

kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia

danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221

Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „oferta pracy – nr

ogłoszenia”, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty wymagane: życiorys, list motywacyjny i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,

uchybienie w tym obowiązku będzie naruszały zasadę spełnienia wymagań formalnych.

Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego zostaną telefonicznie

powiadomieni o dacie i terminie jego przeprowadzenia dlatego prosimy podać nr telefonu kontaktowego.

Osoby niezakwalifikowanie nie zostaną zaproszenie do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone w

ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-616-56-54, fax. 12-616-56-41.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,

wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 28611 z dn. 11.06.2018r.)