BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 100

 

DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej nr 100 w Krakowie – 1 etat

 

1. Wymagania formalne

Wykształcenie: średnie stosowne do zajmowanego stanowiska

 

2. Wymagania dodatkowe

Doświadczenie: minimum roczne doświadczenie.

 

3. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły – obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą- Moduł Kadry w tym GUS, ZUS, PFRON

2. Prowadzenie dokumentacji i wykonywanie czynności z zakresu inwentaryzacji - obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą – Moduł Majątek

3. Wnioskowanie o datację podręczników szkolnych oraz jej rozliczenie

4. Gromadzenie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz nadzór nad kompletnością i terminowością składania sprawozdań

5. Kontrola nad realizacją obowiązku szkolnego

6. Prowadzenie archiwum szkoły

Wykonywanie innych prac związanych z pracą szkoły zleconych przez dyrektora szkoły;

 

4. Warunki pracy i płacy:

Godziny pracy: dni robocze od 7:30 do 15:30

Płaca zasadnicza przy pełnym etacie: kategoria zaszeregowania XII ( od 1.920 do 4.150

+ dodatek za wieloletnią pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat + dodatek funkcyjny oraz 20% premia uznaniowa (regulamin wynagradzania pracowników szkoły nie będących nauczycielami)

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 100 w Krakowie

 

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”,

2. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko sekretarza szkoły w Szkole Podstawowej nr 100 w Krakowie należy składać osobiście

w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 100

w Krakowie, os. Albertyńskie 36, 31-855 Kraków, w terminie od 8.06.2018 do 22.06.2018 liczy się data wpływu do Szkoły,

2. aplikacje, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e,

3. osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 100 sekretarz szkoły