BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 100

 

przeskocz menuPowrót na stronę główną

 

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 100 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAZWA STANOWISKA PRACY: konserwator 0,75 etatu i dozorca nocny 0,25 etatu

Łącznie wymiar etatu : 1

 

1. Wymagania formalne

• posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

• posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,

• niekaralność.

 

 

2. Wymagania dodatkowe

• pracowitość

• rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

• uczciwość

• punktualność

• komunikatywność,

• umiejętności organizacyjne.

 

 

3. Zakres obowiązków

• Dokonywania przeglądów budynku oraz usuwania zaistniałych usterek,

• Wykonywania dodatkowych prac w budynku szkoły i na jej terenie w ramach potrzeb,

zgodnie z kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem pracowniczym.

• Dbanie o porządek wokół szkoły: zamiatanie przed budynkiem szkoły i na podwórku

szkolnym, zbieranie liści jesienią i odśnieżanie zimą.

• Utrzymywanie w dobrym stanie i porządku powierzonych narzędzi i urządzeń

• Sprawdzanie drożności kanalizacji szkolnej i utrzymywanie sprawności urządzeń,

• Zgłaszanie Dyrektorowi awarii, usterek sprzętu i nieprawidłowości,

• Bieżący nadzór nad budynkiem i jego otoczeniem

• Przestrzeganie przepisów BHP

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

• podanie i życiorys (CV),

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,

• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

 

 

 

5. Godziny pracy: konserwator do uzgodnienia (6 godzin)

dozorca nocny od 21,00 do 23,00

 

 

6. Wymagane dokumenty:

• zatrudnienie na okres próbny, potem czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,

• wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 100 w Krakowie wg kat. V

(od 1.780,00 do 2.750,00)+ 20% premii regulaminowej+ dodatek za wysługę lat + dodatek za godziny nocne

• miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 100 w Krakowie, os. Albertyńskie 36

• rozpoczęcie zatrudnienia: od 01.09.2018 r.

 

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złozyć osobiście lub listownie w sekretariacie szkoły w terminie od 7.06.2018 do 21.06. 2018 w godzinach od 8:00 do 15:00. Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór –konserwator/dozorca nocny”. Decyduje data wpływu. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 100