BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

 

 

Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa

ogłasza nabór Nr 3/2018

na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora w Referacie Kadr

Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

 

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 18 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy lub średnie i 4 lata stażu pracy,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe, kierunek: prawo, administracja,

- co najmniej 6 - miesięczny staż pracy w jednostkach administracyjnych samorządu terytorialnego na stanowiskach tożsamych, w tym co najmniej roczny staż

na stanowiskach związanych z realizacją zadań z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych, ustawy Kodeks pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego,

- znajomość struktury Straży Miejskiej Miasta Krakowa,

- umiejętność obsługi komputera w stopniu bardzo dobrym,

- samodzielność,

- dyspozycyjność,

- zdolności analityczne,

- dobra organizacja pracy,

- staranność.

 

3. Zakres obowiązków:

Realizacja zadań związanych z:

­ działalnością prowadzoną w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

w tym. m.in. organizacją imprez rekreacyjno – sportowych, kulturalno – oświatowych oraz wypoczynku w dni wolne od pracy,

­ przygotowywaniem zapotrzebowań, projektów umów, porozumień dotyczących realizacji świadczeń i usług z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

­ przygotowywaniem preliminarza wykorzystania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

­ pracami komisji socjalnej,

­ prowadzeniem dokumentacji w zakresie korzystania i wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

­ zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników,

­ organizacją i przeprowadzaniem naborów,

­ przygotowywaniem dokumentacji w zakresie działań referatu, w tym aktów wewnętrznych,

­ sporządzaniem bieżącej dokumentacji związanej ze sprawami osobowymi pracowników,

­ prowadzeniem akt osobowych pracowników, ewidencji osobowej w zakresie zatrudnienia i czasu pracy,

­ ewidencją badań lekarskich osób zatrudnionych w jednostce,

­ obsługą systemów informatycznych jednostki w zakresie prowadzonych zadań.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- teren miasta Krakowa,

- pierwsza umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca na I zmianę,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości od 2 500,- do 3 500,- brutto,

- dodatek za staż pracy,

- premia regulaminowa.

 

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu

poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekracza 6% w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

6. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- dokumenty poświadczające staż pracy (kserokopie, oryginały do wglądu),

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31 – 416 Kraków

w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r. do godz. 12.00

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 202.

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata.

 

- Ilość etatów:

1

 

 

Kraków, dnia 25 kwietnia 2018 r.

 
Komendant

Straży Miejskiej Miasta Krakowa


Adam MłotKwestionariusz personalny kandydata

 

Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniajacych wymogi formalne


Informacja dotycząca terminu testów kwalifikacyjnych

 

Informacja dotycząca terminu rozmowy kwalifikacyjnej

Wyniki naboru Nr 3/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa