BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

Centrum Aktywizacji Zawodowej/ Referat Programów Rynku Pracy

/miejsce wykonywania pracy/

 

Specjalista ds. programów- stażysta/specjalista ds. programów

– 1 etat

 
...........(nazwa stanowiska).....................


 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

 

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%
1. Wymagania niezbędne:

 

 

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm./ określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

 1. Wykształcenie wyższe /licencjat lub magisterskie/,
 2. Doświadczenie zawodowe nabyte:

 

 • w trakcie zatrudnienia,
 • wykonywania innej pracy zarobkowej,
 • przygotowania zawodowego lub stażu,
 • trwającego minimum 6 miesięcy/ na stanowisku zajmującym się realizacją zadań związanych z problematyką bezrobocia, pomocy społecznej lub pracą przy obsłudze projektów finansowanych ze środków publicznych np. FP, PRRON, EFS.

2. Wymagania dodatkowe

 

 1. Dobra znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1065 z pózn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w tym: w szczególności organizacji stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych,przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej,stypendium na kontynuowanie nauki,refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/akty-prawne,
 2. Znajomość KPA,
 3. Biegła obsługa programów komputerowych m.in. Pakiet Microsoft Office lub OpenOffice,
 4. Komunikatywność, umiejętność: pracy w zespole, organizacji pracy własnej, analitycznego myślenia.3. Zakres wykonywanych zadań

 

Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych-instrumentów rynku pracy,w szczególności:

 1. programu stażowego,
 2. bonu stażowego,
 3. przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 4. refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 5. prac interwencyjnych i robót publicznych,
 6.  jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnego,
 7. dofinansowania wynagrodzenia za bezrobotnego 50+, 60+,
 8. stypendium na kontynuowanie nauki,
 9. przyznawanie grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
 10. udzielanie pożyczek na utworzenie miejsca pracy,
 11. udzielanie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej,
 12. przyznawanie bonu na zasiedlenie,
 13. 1programy specjalne,
 14. 1umowy z agencjami zatrudnienia na doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 15. bonu zatrudnieniowego.
4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.5. Proponowane warunki pracy:

 

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,
 2. Proponowane wynagrodzenie według kategorii zaszeregowania IX, wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2600 zł w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony – 6 m-cy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy:Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na dzienniku podawczym – pok.119. lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko / Specjalista ds. programów – stażysta/specjalista ds. programów/- 1 etat w terminie: od 25.04.2018r. do 07.05.2018r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 z pózn. zm.), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

 

 

 

DYREKTOR

 

mgr Marek Cebulak

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. programów-stażysta/specjalista ds. programów