BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie, ul. Skośna 8

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w SP 53 w Krakowie 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1.      Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2.      Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, sprawozdawczości budżetowej, prawa podatkowego, ustawy o zamówieniach publicznych, Kodeksu Pracy, przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.

3.      Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne.

4.      Minimum 10 letni staż pracy.

5.      Minimum 5 lat doświadczenia w księgowości budżetowej(placówki oświatowe).

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

1.      Znajomość programu finansowo – księgowego: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą.

2.      Znajomość obsługi programu Budżet JB PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom.

3.      Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej.

4.      Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych.

5.      Znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych.

6.      Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.

7.      Komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

8.      Biegła znajomość komputera w zakresie Microsoft Office w zakresie Word, Excel.

 

Uwaga: Wynik postępowania to wynik rozmowy kwalifikacyjnej  i   analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Warunki pracy i płacy:

 

1.      Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2.      Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 53 w Krakowie, ul. Skośna 8.

3.      Stanowisko i wynagrodzenie: Główny księgowy, zgodnie z grupą zaszeregowania.

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Udział w opracowywaniu wytycznych i procedur z zakresu działalności finansowo – księgowej SP 53 w Krakowie.

2.      Nadzór nad rzetelnym i terminowym sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych dla SP53 w Krakowie.

3.      Nadzór nad księgowaniem dokumentów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą.

4.      Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych, finansowych z planem finansowym.

5.      Nadzór nad gromadzeniem i przechowywaniem dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą i rachunkowości.

6.      Nadzór nad terminowym sporządzaniem rozliczeń finansowych.

7.      Nadzór nad realizacją planów finansowych.

8.      Współpraca z Wydziałem Edukacji w zakresie obsługi finansowo – księgowej.

 

5.  Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV).

2.      List motywacyjny.

3.      Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4.      Kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5.      Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe.

6.      Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

7.      W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

8.      Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 )”.

9.      Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie ul. Skośna 8, należy składać osobiście w siedzibie SP 53 (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 53 30-383 Kraków ul. Skośna 8, w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia) 20 kwietnia 2018 roku.

10.  Aplikacje, które wpłyną do SP 53 niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e  b ę d ą  r o z p a t r y w a n e.

11.  Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie BIP SP53 oraz na stronie internetowej Szkoły.

12.  Osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

                                                                                                                                                                                                             Ewa Wodnicka

                                                                                                                                                                                                             Dyrektor SP 53 w Krakowie

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego ()