BIP MJO - Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”
DYREKTOR Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Parkowa" w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalista ds. administracyjnych


1. Wymagania formalne

a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: prawo lub prawo administracyjne,

c) minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku urzędniczym.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe

a) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz aktów wykonawczych do ustawy, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania,

b) wiedza z zakresu prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych,

c) umiejętność przygotowywania umów na usługi, dostawy, roboty budowlane,

d) znajomość zagadnień przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentowanie postępowania, umiejętność opracowania kompletnej dokumentacji w tym zakresie,

e) znajomość specyfiki pracy w jednostce budżetowej.

 
3. Zakres obowiązków

a) przygotowywanie i przeprowadzanie pod względem formalno-prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych, co do których nie ma zastosowania ustawa prawo zamówień publicznych,

b) opracowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, notatek z postepowań o udzielenie zamówienia publicznego,

c) kontrola realizacji umów zawartych w drodze zamówień publicznych,

d) przygotowywanie propozycji umów z wykonawcami oraz umów zlecenia i umów o dzieło,

e) przygotowywanie harmonogramów pracy dla pracowników obsługi,

f) rozliczanie paliwa do samochodów służbowych,

g) nadzór nad stanem technicznym budynków i instalacji, środków transportu, urządzeń, maszyn i sprzętu stanowiącego wyposażenie jednostki oraz ich bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i użytkowej.

 

 
4. Warunki pracy i płacy:

a) praca w wymiarze pełnego etatu, na podstawie umowy o pracę,

b) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników CPOW „Parkowa”,

c) możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.


5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny, cv,

b) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c) kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,

d) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Specjalista ds. administracyjnych”.

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Uwaga: Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy” należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie CPOW „Parkowa” w Krakowie, ul. Parkowa 12 (od godz. 8.00 - 15.00) do dnia 18.04.2018 r. do godziny 9.00. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów: 1

 

8. Nabór:

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata pod względem spełnienia wymagań formalnych, test sprawdzający wiedzę niezbędną do pracy na proponowanym stanowisku, rozmowę z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

Uwaga: Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w CPOW „Parkowa” przy ul. Parkowej 12 w Krakowie.

 

10. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
Dyrektor

Jarosław Chodorowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” ()