BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

 

Grodzki Urząd Pracy

Dział Finansowo - Księgowy

 

/miejsce wykonywania pracy/

stanowisko urzędnicze – inspektor ( obsługa księgowa budżetu) – 1 etat

 
...........(nazwa stanowiska).....................

 

 

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.


1. Wymagania niezbędne:

 

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/ t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm./ określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie min. średnie lub: pomaturalne, wyższe,( preferowane kierunkowe)
 3. znajomość aktualnie obowiązujących ustaw i przepisów wykonawczych dotyczących zadań wykonywanych na stanowisku, w szczególności przepisów dotyczących ustawy o rachunkowości, finansach publicznych.
 4. staż pracy: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego - nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę .

Uwaga : osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu


2. Wymagania dodatkowe

 1. znajomość prawa pracy ( Kodeks pracy tj. Dz. U z 2018r. poz.108.z pózn. zm.)
 2. znajomość ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.2191 z póżn. zm.) ,ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U.z 2017r.poz.1778 z pózn. zm. , ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U.z 2017r. poz.1938 z późn. zm.)
 3. staż pracy ( np. w administracji publicznej): min. 1 rok na stanowisku obsługi księgowej,
 4. umiejętności zawodowe ( obsługa komputera, języki obce, inne): znajomość obsługi komputera w stopniu zaawansowanym, mile widziana obsługa programu Syriusz Std.
 5. umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, staranność, dokładność, rzetelność, bezstronność.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie , sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 2. numerowanie dowodów księgowych,
 3. prowadzenie księgi głównej dot. budżetu,
 4. prowadzenie kont wydatków i dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej,
 5. uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych i syntetycznych,
 6. przygotowywanie przelewów bankowych środków budżetowych i współpraca z bankiem w tym zakresie,
 7. sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. prowadzenie obsługi księgowej dotyczącej środków PFRON i sporządzanie odpowiednich informacji,
 9. ewidencja księgowa i sprawozdawczość dotycząca dochodów z tytułu wpłat w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 10. wykonywanie innych poleceń Głównego Księgowego w ramach zajmowanego stanowiska.
4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników , pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub BIP)
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.5. Proponowane warunki pracy i płacy


 

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 2. wynagrodzenie według kategorii IX, wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2.600 z w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony – 6 m-cy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy:Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.


Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska, na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracyw Krakowie – Dziennik Podawczy pok.119 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - inspektor ( obsługa księgowa budżetu) w Dziale Finansowo – Księgowym w terminie od 20.03.2018r. do 30.03.2018r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą :wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn.zm.),oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).


Dyrektor

 

mgr Marek Cebulak

 


 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - obsługa księgowa budżetu - 1 etat