BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

inspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich– 1 etat

(Nr ref. 11-ZZM-2018)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe – architektura krajobrazu.

c) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu;

d) Dobra znajomość oprogramowania CAD;

e) 2 letni staż pracy w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w jednostkach samorządowych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy: ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie ochrony zieleni, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o samorządzie gminnym, Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa, przyjętego Uchwałą Nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.;, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo zamówień publicznych

c) znajomość zasad urządzania i pielęgnacji terenów zieleni publicznej, znajomość doboru gatunkowego drzew i krzewów do wskazanego zagospodarowania (znajomość roślin, ich wymagań, cech użytkowych i dekoracyjnych oraz ich zastosowania);

d) znajomość historii i teorii sztuki ogrodowej oraz architektury krajobrazu;

e) umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zieleni, projektów zagospodarowania terenu, map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów, itp.;

f) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej;

g) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

h) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych oraz badań opinii mieszkańców w zakresie rozwiązań dotyczących uspołeczniania przestrzeni miejskiej, w szczególności terenów zieleni.

b) Opracowywanie projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w szczególności terenów zieleni wraz z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację.

c) Inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

d) Kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego miasta.

e) Prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

f) Prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

g) Koordynacja zadań powierzonych zewnętrznym biurom projektowym.

h) Opiniowanie i uzgadnianie zadań inwestycyjno-remontowych;

i) Planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

j) Partycypacja w procesie udzielania zamówień publicznych

k) Udział w procesie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych na etapie wykonawczym

l) Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 800,00 zł do 3300,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie;

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z portfolio na płycie CD;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz uprawnienia (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 11-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 23-03-2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów oraz portfolio. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor


Piotr Kempf

 

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 2 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 1 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 30.03.2018r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (11-ZZM-2018)