BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r
DYREKTOR Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
specjalisty w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie


1. Wymagania formalne
Wykształcenie: wyższe stosowne do zajmowanego stanowiska

2. Wymagania dodatkowe
Doświadczenie: minimum roczne doświadczenie.

3. Zakres obowiązków
1. Obsługa urządzeń biurowych (telefonów, faksu, poczty elektronicznej);
2. Zapoznawanie się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi na portalach: http://www.portaledukacyjny.krakow.pl/, http://www.kuratorium.krakow.pl/,www.oke.krakow.pl
3. Udzielanie informacji, w tym telefonicznie dotyczących bieżących spraw szkoły (zapisy/zasady rekrutacji, terminy spotkań z rodzicami, dyżury nauczycieli itp.);
4. Dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień stosownym organom i instytucjom;
5. Kserowanie materiałów na polecenie dyrektora i wicedyrektorów;
6. Prowadzenie kancelarii szkoły. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, znakowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną, prowadzenie księgi kancelaryjnej, przekazywanie poczty dla adresatów (podpis w książce doręczeń);
7. Sprawdzenie poprawności i realizacji istniejących wewnętrznych regulacji prawnych (instrukcja kancelaryjna);
8. Przygotowywanie pism na polecenie dyrektora i wicedyrektorów;
9. Przygotowywanie statystyk i zestawień, w tym dla organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
10. Gromadzenie Dzienników Ustaw oraz uchwał i zarządzeń organu prowadzącego;
11. Stała współpraca z organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
12. Przygotowywanie sprawozdań dla GUS;
13. Dokonywanie zmian w rejestracji ZUS dotyczących danych personalnych pracowników i pracodawców;
14. Sporządzanie i ewidencja umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy;
15. Ustalanie uprawnień, ewidencjonowanie i rozliczanie wykorzystanych urlopów wypoczynkowych oraz innych absencji i przerw w wykonywaniu pracy (urlopy okolicznościowe, bezpłatne, wychowawcze, macierzyńskie, zwolnienia lekarskie i inne);
16. Obliczanie długości stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy w przypadku przerwania stażu z powodu choroby lub innych nieobecności trwającej dłużej niż 30 dni;
17. Prowadzenie pełnej administracji kadrowej. Zakładanie i kompleksowe prowadzenie akt osobowych;
18. Sporządzanie list obecności pracowników administracji i obsługi, kontrola obecności oraz ewidencja nieobecności w pracy;
19. Weryfikacja dokumentacji personalnej pod kątem zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi;
20. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu;
21. Obsługa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą oraz Systemu Informacji Oświatowej.
22. Praca w systemie informatycznym, Platforma Edukacyjna – moduły: Universo, Archivo, Veryfico, Formico, Elemento;
23. Gromadzenie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej oraz nadzór nad kompletnością i terminowością składania sprawozdań;
24. Prowadzenie książki obiektu budowlanego. Gromadzenie protokołów kontroli obiektu.
25. Doradztwo z zakresu prawa pracy, informowanie o zmianach przepisów prawa pracy;
26. Kontrola terminów ważności oraz planowanie szkoleń z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej;
27. Kontrola terminowości i kierowanie pracowników na wstępne i okresowe badania lekarskie;
28. Nadzór nad dopuszczeniem pracownika do pracy (konieczność wykonania badań kontrolnych po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni);
29. Pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych;
30. Przechowywanie dokumentacji i poufnych danych w miejscach i formach bezpiecznych, strzeżonych, zapewniających pełną poufność i zgodność z wymogami prawa;
31. Rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy;
32. Sporządzanie i przekazywanie deklaracji i informacji miesięcznych oraz rocznych PFRON;
33. Przygotowanie dokumentów kancelaryjnych do archiwizacji zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły odnośnie wprowadzenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie;
34. Wykonywanie innych prac związanych z pracą szkoły zleconych przez dyrektora szkoły;

4. Warunki pracy i płacy:
Godziny pracy: dni robocze 7.00 – 15.00, wtorek 10.00 – 18.00
Płaca zasadnicza: kategoria zaszeregowania VIII (od1840,00 do 3150,00 + dodatek za wieloletnią pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat oraz premia uznaniowa (regulamin wynagradzania pracowników szkoły nie będących nauczycielami)
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),
6) w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów,
7) wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)”,

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko specjalisty w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie, os. Bohaterów Września 13, 31-620 Kraków, w terminie do dnia (nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 28 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Szkoły),
2) aplikacje, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e,
3) informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły,
4) osoby, które spełnią wymogi formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

7. Ilość etatów
1 etat, umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy, a następna z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony


Dyrektor mgr inż. Stanisław Piech

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r ()