Dyrektor Wydziału Edukacji UMK zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 14 do 28 lutego 2018 roku.

 

Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach ,,Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów’’.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 14 do 28 lutego 2018 roku.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 roku na:

•adres poczty elektronicznej ek.umk@um.krakow.pl

•numer faksu 12 616 52 01

•adres Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

Dokumenty:

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach ,,Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów’’.

• pdf

 

 

Załącznik

Formularz konsultacji

Raport z konsultacji