BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat

(Nr ref. 09-ZZM-2018)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

• spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samo-rządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

• wykształcenie wyższe: Inżynieria i gospodarka wodna lub pokrewne;

• staż pracy: 4 lata i co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku zwią-zanym z gospodarką wodną;

• znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy: ustawy Prawo Wodne, Prawo Budowlane;

• Uchwała Nr 562/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawach dotyczących utrzymania i rozwo-ju systemu odwodnienia terenów miasta (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm),Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;

• czynne prawo jazdy kat. B;

• umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• umiejętności sporządzania dokumentacji projektowej CAD

• posiadanie podstaw analiz przestrzennych GIS: udział w pracach terenowych i w pra-cach nad mapami, znajomość zasad sporządzania tego typu dokumentacji (dodatkowo punktowana umiejętność pracy w programie QGIS),

• umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

• umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, architektoniczno-budowlanej, geolo-gicznej;

• umiejętność pracy w zespole;

• posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komu-nikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i ra-dzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) ochrona wód, kształtowania zasobów wodnych, poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych;

b) koordynacja współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;

c) regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,

- projektowanie odwodnienia nieruchomości

d) występowanie o pozwolenia wodno-prawne

e) prowadzenie dokumentacji technicznej

f) projektowanie i przegląd urządzeń hydrotechnicznych ZZM.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 900,00 zł do 3 500,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w sekretariacie ZZM) - podpisany odręcznie

b) CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

c) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie oraz posiadanie uprawnień zawodowych (kserokopia);

d) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

f) podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

h) podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”;

j) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 09-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 19-02-2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf


INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko : Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat

(Nr ref. 09-ZZM-2018)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 2 kandydat/ów. W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne. Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 1 kandydat/ów .

Kandydat, który został zakwalifikowany do kolejnego etapu zostanie powiadomiony indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 02.03.2018r. w biurze ZZM w Krakowie ul.Reymonta 20.

 


Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 09-ZZM-2018)