BIP MJO - Żłobek Nr 19

DYREKTOR ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 19 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KUCHARKA

 

Miejsce pracy: Kraków ul. Świtezianki 7.

 

I. Wymagania formalne:

1.Wykształcenie: preferowane średnie lub zawodowe gastronomiczne,

2.Umiejętności zawodowe: w zakresie planowania i organizacji swojej pracy oraz umiejętność posługiwania się kuchennymi urządzeniami mechanicznymi,

3. Podstawowa wiedza o pracy w kuchni.

3.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

4. Dyspozycyjność,

5. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

6. Dokładność oraz umiejętność pracy w zespole.

 

II. Do zakresu obowiązków należeć będzie w szczególności:

1. przygotowywanie posiłków dla dzieci,

2. obieranie jarzyn i owoców,

3. mycie naczyń,

4. utrzymanie w bieżącej czystości pomieszczeń kuchni i zaplecza,

5. przestrzeganie zasad HACCP

 

III. Warunki pracy i płacy:

1.Rodzaj umowy − umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia,

2.Wymiar czasu pracy − pełny etat.

3.Miejsce pracy – siedziba żłobka.

4.Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne dodatki zgodnie z obowiązującym w Żłobku Samorządowym Nr 19 w Krakowie Regulaminem wynagradzania.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1. podanie o pracę,

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

6. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana dostarczyć;

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

2. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych ( druk w żłobku)

3. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( druk w żłobku)

 

Dokumenty aplikacyjne: podanie o pracę oraz CV należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 luty 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Żłobka Samorządowego Nr 19 w Krakowie ul. Świtezianki 7 lub drogą elektroniczną na adres: zlobek19@wp.pl

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 414 34 78 w.5.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Samorządowym Nr 19 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

 

 

Wiesława Nowosielska

Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 19

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 ()